การสร้างเครื่องมือวัดสมรรถภาพทางกายโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา)

Main Article Content

โรม วงศ์ประเสริฐ

Abstract

มีวัตถุประสงค์ 1) การวัดสมรรถภาพทางกายโดย
เด็กไทย 2) ทาง กไทย 3) สมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียนระดับปฐมวัย ระหว่างเพศชายและเพศหญิง แต่ โรงเรียนสาธิตมหา
วิทยาลัยศิลปากร ( ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ) คือนักเรียนเพศชายและเพศหญิง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา )
อนุบาล 1 จำนวน 46 คน 2 จำนวน 47 3 จำนวน 44 คน 137 คน
กระบวนการวิจัยเป็นแบบวิจัยและพัฒนา โดยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ
( ,กระโดดกบ , กระต่ายยืน
, บัวตูม-บัวบาน และแมงมุมขยุ้มหลังคา สามารถของระบบ
) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเปอร์เซ็นต์(%) (X̅) การทดสอบค่า ที(t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบตัวแปรอิสระ 2 ตัว (ANCOVA) แล้วดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป เอส พี เอส เอส เอกซ์ ผลการวิจัยพบว่า
dddddd1) การ สามารถนำมาทดสอบได้
dddddd2)
.05 ( 1 และ 3 ในการเป่าหนังยางและบัวตูม-บัวบาน และ
อนุบาล 2 และ 3 ในแมงมุมขยุ้มหลังคา )
dddddd 3) การเป่าหนังยาง กระโดดกบและกระต่ายขาเดียวใน
.05
dddddd 4) กับเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมพลศึกษาพบว่า กระโดดกบ กระต่ายยืนขาเดียวอยู่ในเกณฑ์ดี( 2 และ 3)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย