การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

Main Article Content

พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์
อลิศรา ชูชาติ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาความสามารถด้านการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน
37 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทย แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญ
และแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติทดสอบ t-test แบบ dependent
ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มีประสิทธิภาพ 82.19/88.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ความสามารถด้านการอ่าน
จับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีระดับความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
สำคัญ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด (X = 4.69, S.D. = 0.73)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย