การสร้างโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ธุรกิจโดยใช้คลังข้อมูลคำศัพท์ สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Main Article Content

จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์
ทรงพร ทาเจริญศักดิ์

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ที่จะสร้างโปรแกรมพัฒนาความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ และศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สาม วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 46 คน ซึ่งได้มาจากกลุ่มการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนโปรแกรมพัฒนาความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 10 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลคำศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) แบบสอบถาม การดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างจะทำการทดสอบคำศัพท์ก่อนเรียน แล้วจึงทดลองเรียนจากโปรแกรมเป็นเวลา 10 ครั้ง จากนั้นจึงทำการทดสอบคำศัพท์หลังเรียน แล้วนำผลที่ได้ มาหาค่าทางสถิติใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t-test ผลการวิจัยของการหาประสิทธิภาพของโปรแกรมคำศัพท์พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ 80/83 มีประสิทธิผล 0.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังการเรียนด้วยโปรแกรมพัฒนาคำศัพท์สูงกว่าคะแนนก่อนการเรียนซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ สามารถจำความหมายคำศัพท์ได้ดีขึ้น เข้าใจความหมายคำศัพท์และนำคำศัพท์ไปใช้ได้ในธุรกิจ

 

ABSTRACT

The main aims of this study were to design the Business Vocabulary Learning Development Program or BVLDP and to determine its effectiveness. The research instruments were BVLDP, questionnaires, interviews, and pre-and post- vocabulary translation tests. In the process of data collection, the 46 participants were asked to take a pre- vocabulary translation test, then they studied the BVLDP including with 10 packages spending on ten weeks. After that they took a post translation vocabulary test. The statistic used in the present study comprised t test, standard deviation, mean and content analysis for the interview data. The results were that the effectiveness and effective index figures of the BVLDP were found to be 80/83 and 0.6 5, respectively. These figures were higher than the criteria of 80 and 0.5. These results revealed that the developed BVLDP was efficient in improving vocabulary knowledge for the Business English major students. There were also statistical differences between the pretest and posttest scores at .001 levels. The results also show that the participants had a progress in vocabulary knowledge. They can recognize the target words well, understand the meaning of words and use the words correctly in business contexts.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย