ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอินเดีย

Main Article Content

วันทนา บ่อโพธิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลอินเดียในแง่
ของการบริหารประเทศของทั้งสองประเทศในด้านสังคมและวัฒนธรรมการเมืองและความมั่นคงและมิติ
ทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2544-2553 วิธีการศึกษาในงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่จะเน้นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
และการวิจัยเชิงเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลจะถูกรวบรวมจากสถานทูตอินเดียในประเทศไทย
กระทรวงไทยและใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและอินเดีย
การค้นพบที่สาคัญของการวิจัยมีดังนี้:
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2490-2550)
ประสบปัญหาขึ้น ๆ ลง ๆ เนื่องจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศและปัจจัย
ภายในประเทศ สิบปีแรกของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดียเป็นที่สังเกตได้ว่ามีความ
จริงใจและเป็นมิตร แต่ผลจากความตึงเครียดของการเกิดสงครามเย็น ในที่สุดได้ส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศอย่างช้า ๆ
หลังสงครามเย็นความสัมพันธ์ระหว่างไทย - อินเดียก้าวสู่ยุคใหม่เมื่อพวกเขาเริ่มสร้างสาย
สัมพันธ์ ความสัมพันธ์ทวิภาคีกาลังก้าวหน้าอย่างมากในทุกๆด้าน ไทยตระหนักถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ
อินเดียในเวทีโลก นโยบาย“ Look East” ของอินเดียและนโยบาย“ Look West” ของไทยได้รับการ
ยกย่องซึ่งกันและกันอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ขณะที่อินเดียกลายเป็นประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจและการ
เพิ่มขึ้นของสิ่งที่เรียกว่า ทักษิโณมิก ในประเทศไทยชี้ได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศกาลัง
ก้าวสู่ยุคใหม่โดยเฉพาะในด้านการค้าขาย ซึ่งได้รับการยกระดับเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจยุคใหม่
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอินเดียและไทยเริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2546 ด้วยข้อตกลงการค้าเสรี
ระหว่างทั้งสองประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านความร่วมมือพหุ
ภาคี ไทยและอินเดียมีบทบาทสาคัญในเวทีพหุภาคีเนื่องจากศักยภาพในด้านประชากรทรัพยากรและ
ตลาดผู้บริโภค ความร่วมมือพหุภาคีเช่น BIMSTEC, MGC, ACD, ARF จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและ
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและจากการศึกษาพบว่านโยบายต่างประเทศของไทยที่มีต่ออินเดียตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 21 ช่วยให้ไทยได้รับผลประโยชน์ของชาติโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ผ่านความสัมพันธ์ที่กลมกลืน
กับอินเดียภายใต้นโยบาย “Look East” และ “ Look West” และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั่นคือ“
ผลประโยชน์เสริม” ระหว่างไทยและอินเดีย นโยบาย "Look West" ของไทยและนโยบาย "Look
East" ของอินเดียได้กลายเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสาหรับกันและกันและความสัมพันธ์ระหว่างสอง
ประเทศได้เติบโตขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในบริบทของการมีปฏิสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นกับและภายในกรอบ
ภูมิภาค ในช่วงปี 2544-2553 มีเหตุการณ์มากมายในทั้งสองประเทศและในส่วนอื่น ๆ ของโลกซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งในด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคง
ของชาติ มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ในการศึกษาสถานะความสัมพันธ์ระหว่างไทย – อินเดีย
ในช่วงนี้ : ขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างไทย - อินเดียตั้งแต่อดีตจนถึงช่วง
ปี 2544-2553 ในหลากหลายมิติเพื่อพัฒนาความร่วมมือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิจัย