ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพโรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ

Main Article Content

สิริกร นามลาบุตร
ชนิดา เพชรทองคำ
ศุภมาศ ปุณประเสริฐ
พฤภา หอมยก
จันทมร สีหาบุญลี
พุฒิพงศ์ พัวตนะ
ศิริวัฒน์ สีไพร
พีรวิชญ์ นามลาบุตร

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพโรงเรียนบ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ” จำนวน 6 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่เป็นคณะทำงานประกันคุณภาพภายใน 5 คน เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า มีการกำหนดมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงส่งผลให้การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดี แนวทางการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ ได้น้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้โดยใช้กระบวนการบริหารวงจรเดมมิ่ง PDCA ทุกขั้นตอน การนำเอาผลการประเมินคุณภาพที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 : การประเมิน SAR ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ปรับรูปแบบการเรียนตามความเหมาะสม เช่น ON HAND ONLINE การอบรมพัฒนาบุคลากร ใช้เทคโนโลยีในการอบรม (ZOOM) ปัญหา อุปสรรค ขาดครูในวิชาหลักข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรสร้างนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในกลุ่มเดียวกันเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ

Article Details

บท
บทความวิจัย