การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ดร.ชาญชัย เจ้ยชุม

บทคัดย่อ

การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลในการตั้งเป้าหมายในการเลือกที่อยู่อาศัยให้ชัดเจนเพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างสำหรับลูกค้า การสื่อสารการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเพราะการเลือกที่อยู่อาศัยส่งผลต่อการเงินโดยตรงเนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่ตามมา ผู้บริโภคประเมินความมั่นคงในหน้าที่การงานรวมถึงโอกาสเติบโตในสายอาชีพ หรือหากมีแนวโน้มจะเปลี่ยนงานในอนาคตอันใกล้ก็ควรรอให้อยู่ตัวมั่นคงก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ เนื่องจากสินเชื่อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนาน หากมีการเปลี่ยนแปลงงาน/อาชีพจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น โรคระบาดต่าง ๆ หรือสภาพเศรษฐกิจในอนาคตผู้ประกอบการควรมีการพัฒนารูปแบบของที่อยู่อาศัยให้เป็นที่น่าสนใจ และดึงดูดใจผู้ซื้อ เช่น การออกแบบบ้านหรืออาคารชุด ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายตามพฤติกรรม วิถีชีวิต และความชอบ ซึ่งทำให้ผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยมีทางเลือกมากขึ้น

Article Details

บท
บทความวิชาการ