การทดสอบรูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมคัดแยกขยะในประเทศไทย

Main Article Content

มานิดา เชื้ออินสูง

Abstract

In this article, the researcher describes and analyzes (1) the development of a causal relations model allowing the testing of purported factors affecting the performance of the waste recycling industry in the Kingdom of Thailand (Thailand).  The researcher also determines (2) the validity of this model and describes and analyzes the testing of purported causal relations between the factors of concern. Finally, the researcher analyzes (3) the causal influences of the modeled factors affecting the performance of the waste recycling industry in Thailand.


This research was a survey research to determine the relationship of the 5 factors of the model were (1) leadership (2) networking (3) technovation (4) competitiveness and (5) performance.


Finding found that networking and competitiveness had indirectly and total influenced the performance.  Concerning research limitations, the research population considered in this article limited to entrepreneurs in the waste recycling industry for factories subsumed under the 105 category. The researcher did not study other stakeholders, viz., the community, the public sector and others.

Article Details

How to Cite
เชื้ออินสูง ม. (2015). การทดสอบรูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมคัดแยกขยะในประเทศไทย. Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 4(1), 1–34. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241363
Section
Research article

References

กรมควบคุมมลพิษ. (2557) ปริมาณและอัตราขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น ปี พ.ศ. 2551-2556, จาก https://www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html#s1 [ค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2557]

กรมควบคุมมลพิษ. (2557) ความสามารถในการรีไซเคิลขยะของประเทศไทย, จาก https://www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html#s1 [ค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2557]

กรมศุลกากร. (2557) การส่งออกขยะประเภทโลหะ แก้ว และพลาสติก, จาก https://internet1.customs.go.th/ext/statistic [ค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2557]

ปเนต มโนมัยวิบูลย์, โทมัส ลิงครัส และนาโอโกะ โทโจ. (2552) หลักการขยาย ความรับผิดชอบของผู้ผลิตในบริบทของประเทศกำลังพัฒนา: การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย, กรุงเทพฯ: กรีนพีซสากล.

สมจิตร ลิขิตสถาพร. (2554, เมษายน 11) ปัญหาอันดับหนึ่งในธุรกิจแฟรนไชส์, กรุงเทพธุรกิจบิสวีค, หน้า 5.

สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. (2552) สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL, กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. (2548) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจในบริบทไทย, กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม-ไทย.

Bryson, J. M. (2011) Strategic planning for public and nonprofit organizations (4th ed.), New York: John Wiley & Son.

Carlson, M. (2009) Machine safety solution for protection employees and safeguarding against machine hazards, EHS Today, vol. 2, no. 7, pp. 24-26.

Chiou, J. S. & Chang, T. Z. (2009) The effect of management leadership style on marketing orientation, service quality and financial result: A cross-culture study, Journal of global marketing, vol. 22, pp. 95-107.

Drucker, P. F. (2002) The discipline of innovation, Boston: Houghton Miffin.

Duysters, G., & Hagedoom, J. (2006) Core competencies and company performance in the worldwide computer industry, Journal of High Technology Management Research, vol. 11, no. 1, pp. 75-91.

Eigeles, D. (2003) Facilitating shared vision in the Organization, Journal of European Industrial Training, vol. 27, no. 5, pp. 208-219.

Gibbson, D. (2004) Network structure and innovation ambiguity effects on diffusion in dynamic organizational field, Academy of Management Journal, vol. 47, no. 1, pp. 938-951.

Guimaraes, B., Simoes, P., & Marques, R. C. (2010) Does performance evaluation help public managers?: A balance scorecard approach in urban waste services, Journal of Environmental Management, vol. 91, no. 1, pp. 2632-2638.

Gupta, P. K. (1994) Environmental Management in the ago-based pulp and paper industry in India-a holistic approach, Water Quality International Chemical and Petrochemical Waste Management, vol. 30, no. 3, pp. 209-215.

Hair, J. F., William C. B., Barry J. B., Rolph E. A., & Ronald L. T. (2006) Multivariate data analysis (6th ed.), Upper Saddle River. Pearson Prentice Hall.

Hines, P., & Samuel, D. (2000) Value steam management: Strategy and excellent in the supply chain, New York: Prentice-Hall.

Ismail, H., Reid, I., Mooney, J., Poolton, J., & Arokiam, I. (2007) How small and medium enterprise effectively participate in the mass customization game, IEEE Transactions on Engineering Management, vol. 54, no. 1, pp. 86-97.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992) The balance scorecard-measures that drive performance, Harvard Business Review, vol. 70, no. 1, pp. 71-79.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996) Using the balance scorecard as a strategic management system, Harvard Business Review, vol. 74, no. 1, pp. 75-85.

Kets de Vries, M. F. R. (2006) The global executive leadership inventory: Facilitator’s guide, San Francisco: Pfeiffer.

Kim, E., Nam, D. I., & Stimpert, J. L. (2004) The applicability of Porter’s generic strategies in the digital age: Assumption, conjectures and suggestions, Journal of management, vol. 30, no. 5, pp. 569-578.

Kotler, P. (1999) Marketing management: An Asian perspective (2nd ed.), Singapore: Prentice-Hall.

Ling, L. (2009) Analysis of inter organizational learning and growth of the enterprise in the technical innovation network, China-USA Business Review, vol. 8, no. 2, pp. 147-174.

Loch, C. H., Chic, S., & Huchzermeier, A. (2007) Can European manufacturing companies complete?. Industrial competitiveness: Employment and growth in Europe, European Management Journal, vol. 25, no. 4, pp. 251-265.

McGinty, Matthew. & Frans P. de Vries. (2009) Technology diffusion, product differentiation and environment subsidies, The Berkeley Electronic Press.

Mehra, A., Smith, B. R., Dixon, A. L., & Robertson, B. (2006) Distributed leadership in team: The network of leadership perception and team performance, The Leadership Quarterly, vol. 17, no. 1, pp. 232-245.

Mendes, P., Santos, A. C., Perna, F., & Teixeria, M. R. (2012) The balance scorecard as an integrated model applied to the Portuguese public service: A case study in the waste sector, Journal of Cleaner Production, vol. 24, no. 1, pp. 20-29.

Morris, M. H., Kuratko, D. F. & Covin, J. G. (2008) Corporate entrepreneurship & innovation, Mason Ohio: Thomson South-Western.

Netto, B. D., & Sohal, A. S. (2003) Changing in the production manager is job, Victoria, Australia: Monash University.

O’Gorman, C., & McTierman, L. (2000) Factor influencing the internationalization choices of small and medium-sized enterprises: The case of the Irish hotel industry, Enterprise & Innovation Management Studies, vol. 1, no. 1, pp. 141-151.

Osborn, R. N., & Marion, R. (2009) Contextual leadership, transformation leadership, and the performance of international innovation seeking alliances, The Leadership Quarterly, vol. 20, no. 1, pp. 191-206.

Porter, M. E. (1980) Competitive strategy, techniques for analyzing industries and competitors, with a new introduction, New York: The Free Press.

Raju P. S. & Lonial Subhash, C. (2001) The impact of quality context and market orientation on orientational performance in a service environment, Journal of Service Research, vol. 4, no. 2, pp. 5-27.

Sastry, C. A., Hashim, M. A., & Agamuthu, P. (1995) Waste treatment plants. New York: The Free Press.

Seldman, N. (2004) Creating a zero waste future in Europe, Bio Cycle, vol. 45, no. 8, pp. 66-70.

Williams, Paul & Earl Neumann. (2011) Customer satisfaction and business performance a firm level analysis, Journal of Service Marketing, vol. 25, no. 1, pp. 20-32.

Wolff, J. A., & Pett, T. L. (2000) Internationalization of small firms: An examination of export competitive patterns, firm size, and export performance, Journal of Small Business Management, vol. 36, no. 2, pp. 34-47.

Wright Tiu, L., Ul-Haq, R. & Oktemgil. M. (2006) Integrated marketing for SMEs in the global marketplace, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, vol. 7, no. 3, p. 216.

Xu, Zongling., Jiali Lin & Danming Lin. (2008) Networking and innovation in SMEs: Evidence from Guangdong Province, China, Journal of Small Business and Enterprise Development , vol. 15, no. 4, pp. 788-801.

Zhou, K. Z., Gao, G. Y., Yang, Z., & Zhou, N. (2005) Developing strategic orientation in China: Antecedents and consequences of market and innovation orientations, Journal of Business Research, vol. 58, no. 8, pp. 1049-1058.