การอำนวยความสะดวกทางการค้าตามเส้นทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา เส้นทาง R3A ผ่าน สปป.ลาว

Main Article Content

ทวงมาลี พิมพาไช

Abstract

Trade facilitation is a crucial issue for international trade. Better trade facilitation for any business may reduce operational cost and support managerial import-export, and taxation, of international trade. The main objectives of the study on “Trade Facilitation in ASEAN Connectivity: A Case Study of R3A Route in Lao PDR” were (1) to understand the operation systems of trade facilitation and services of public and private sectors in Lao PDR. (2) to analyse the procedure in trade facilitation agreement framework associated with operations on R3A. (3) to analyses the performance of public and private agencies’ services in preparation for the ASEAN Economic Community in 2015.


Qualitative research method was used to obtain data by using observation and in-depth interviewing key informants from public and private sectors. The researcher also adapted the Value Chain Analysis (VCA) framework in analyzing trade facilitation performance on R3A route in Lao PDR.


The study found that trade facilitation along the R3A route in Lao PDR was relatively good. However, there were some barriers as lack of staffs and inefficiency of operational skills. Furthermore, inadequate of technology used was one of important factors in operating performance, for example, inefficiency laboratory (Lab)in checking and monitoring of plant and animal quarantine systems and the delay in transferring of goods due to lack of high technology used in transferring systems.


The study examined some suggestions for the government and public policy makers about the encouraging policy for employees in each organization in term of development and training programs related with ASEAN economic community and international standards. According to private sector, they should concern and increase the level of responsibility in the insurance policy. In addition, cross dock warehouse/ cross docking centre should innovate the technology to be used in the operation and management systems.

Article Details

How to Cite
พิมพาไช ท. (2015). การอำนวยความสะดวกทางการค้าตามเส้นทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา เส้นทาง R3A ผ่าน สปป.ลาว. Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 4(1), 121–147. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241368
Section
Research article

References

โกสุมภ์ สายจันทร์. (2550) อุปสรรคด้านกฎระเบียบการค้าผ่านแดนไทย-พม่า/ลาว-จีนตอนใต้ และการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งในกรอบ GMS North-South Corridor, กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เชษฐา อินทรวิทักษ์, สุเมธ องกิตติกุล และณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล. (2555) การค้าสินค้าและการอำนวยความสะดวกทางการค้า, กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

รุธิร์ พนมยงค์, อภิชาต โสภาแดง, นุจรี สุพัฒน์, โกสุมภ์ สายจันทร์, คมกฤต เล็กสกุล, วรวิศว์ วีรคเชนทร์, ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม และชูศรี เที้ยศิริเพชร. (2552) โครงการการศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษาการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน, กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน). (2554) โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพเส้นทาง R3A/E และผลกระทบต่อประเทศไทย, กรุงเทพฯ: สถาบันฯ.

สมพร อิศวิลานนท์ และกนก คติการ. (2552) โครงการศึกษาวิจัยระบบ Logistics และSupply Chain ผลไม้และผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดส่งออกไปประเทศในเอเชีย ปี 2552 (กรณีศึกษาเส้นทาง R3E และ R3W), กรุงเทพฯ: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

The Global Enabling Trade Index Report 2014. (n.d.), [Online], Available: www.weforum.org/ [5 May 2014]

Porter, M. E. (1985) The competitive advantage: Creating and sustaining superior performance, New York: Free Press.

Srivastava, P. (2011) Regional corridors development in regional cooperation, Philippines: Asian Development Bank.

Thailand Board of Investment. (2008) ADB’s GMS Economic Cooperation Program, [Online], Available: https://www.boi.go.th/tir/issue/200807_18_7/58.htm [6 June 2014]

Wilson,J. S. & Mann, C. L. & Otsuki, T. (2003) Trade facilitation and economic development: measuring the impact, Policy Research Working Paper Series 2988, Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2014) International lpi global ranking, [Online], Available: https://lpi.worldbank.org/international/global [17 July 2013]