จากภาพยนตร์ พลเมืองจูหลิง ถึง จูหลิงในแบบพลเมืองอาเซียน

Main Article Content

พลวัฒ ประพัฒน์ทอง

Abstract

The documentary movie ‘Citizen Juling’ featured political, cultural, historical and ethnic conflicts amongst people in the South of Thailand, the conflicts also facing those in the North of Thailand. The story, narrated according to local political situations, attempted to present varied views of different groups of people towards conflicts having arisen from historical, religious, ethnic and cultural issues prevalent in ASEAN member countries. This article was based on a cultural study devoted to understanding ‘strangers in our land’, a phenomenon of change encountered by the ASEAN countries in their course towards an ASEAN community.

Article Details

How to Cite
ประพัฒน์ทอง พ. (2014). จากภาพยนตร์ พลเมืองจูหลิง ถึง จูหลิงในแบบพลเมืองอาเซียน. Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 3(1), 169–187. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241401
Section
Research article

References

พรชัย ตระกูลวรานนท์. (2545) แนวทางการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์จีนในสังคมไทย,วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 21(1), น. 1-21.

พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. (2553) พลวัตของความเปนชาวจีนยูนนาน ในภาคเหนือของประเทศไทย: การบูรณาการเข้าสู่รัฐไทย, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ. (2555) การสร้างวัฒนธรรมชาติ และความขัดแย้งในวัฒนธรรมอาเซียน: ผลกระทบจากอนุสัญญามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้, รายงานการประชุมวิชาการลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ แขวงสารวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, หลักสูตรสาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช. (2555) ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี ตอนที่ 1 “สายธารประวัติศาสตร์, จาก http://www.deepsouthwatch.org/dsj/3676 [ค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2555]

สกินเนอร์, วิลเลี่ยม จี. (2529) สังคมชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์, (แปลจากภาษาอังกฤษ โดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์), กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์.

International Crisis Group (ICG). (2012) Thailand: The Evolving Conflict in the South, จาก http://www.deepsouthwatch.org/node/3759 [ค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2555]

เทียบ 9 ปี งบฯ ดับไฟใต้ 1.8 แสนล้านกับเหยื่อสังเวย 3,380 ศพ แต่แสงแห่ง “สันติสุข” ยังมองไม่เห็น, จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1361089198&grpid&catid=19&subcatid=1903 [ค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2555]

กลุ่มติดตามชายแดนใต้, จาก https://www.facebook.com/groups/209411865746016/ [ค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2555]