การคุ้มครองสิทธิคนพิการในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย และประเทศอื่นๆ

Main Article Content

พงษ์พินัย ไชยสิทธิ์

Abstract

The purpose of this research is to conduct a comparative study on legal problems and measures for the protection of disabled people rights in Lao People’s Democratic Republic (Lao P.D.R.) with Thailand and other countries.This is to ensure that it complies with the standard rules on the International Convention on the rights of persons with disbilities 2006. The disable people should have equality and equal protections like other normal people. They might become one of the important group of people to develop country if they are appropriately protected and offered preferential policy from government that conform with the International Convention of the Rights Persons with Disabilities. It is can be seen that there is currently no specific law for disabled people in Lao P.D.R.There are some general regulations in each law for utilizing into practice, thus it is absolutely uncomprehensive to the protection of disabled people rights, concerning legal problems on these issues in Lao P.D.R. This research is to find suitable measures to solve problems by conducting a comparative study in Thailand because Thailand is a member of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities like LaoP.D.R. 


The results reveal that Lao P.D.R. has entered the member of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006. According to its obligation Lao P.D.R. has to implement and amend its legal system in order to get along with each others. Although Lao P.D.R. has established the National Committee for Disabled People by Prime Minister Degree No. 061/PM adopted date 6March 2009 to be as the main regulation guideline of government and the Prime Minister to implement, coordinating with concerning government organizations for protection, administration, supportive, rehabiltation to disabled people throughout the country.However all regulations adopted by government not able to conform with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities as a result of reflection to inaccessability of disabled people. It is also not garantee the equalities occurred with them such as the right to access justic system specificly on interpretor for disabled people under the law of criminal procedure, the right to access education under the law of education specificly on the criteria of teacher and educational materials for disabled people students, the right to access public services specificly on public toilet, public bulding and sidewalks for disabled people, the right to access the mass media and information under the Law of Media, the right to access the opportunities of working under the Labour Law, the right to have rehabilitation and public health care activities such as the sports.Those rights above are absolutely adopted in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006.

Article Details

How to Cite
ไชยสิทธิ์ พ. (2014). การคุ้มครองสิทธิคนพิการในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย และประเทศอื่นๆ. Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 3(2), 100–129. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241408
Section
Research article

References

กฎหมายว่าด้วย การดำเนินคดีอาญา ปี ค.ศ. 2005 เลขที่ 1/สพช, นครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2005

กฎหมายว่าด้วยการรักษา (กฎหมายปิ่นปัว ตามภาษาลาว) ปี ค.ศ. 2005 เลขที่ 09/สพช, นครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 09 เดือน พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2005

กฎหมายว่าด้วยการศึกษา ปี ค.ศ. 2004 เลขที่ 04 /สพช, นครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 03 เดือน กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2007

กฎหมายว่าด้วยผังเมือง ปี ค.ศ. 2004 เลขที่ 03/99/สพช, นครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 03 เดือน เมษายน ปี ค.ศ. 1999

กฎหมายว่าด้วยแรงงาน ปี ค.ศ. 2004 เลขที่ 06 /สพช, นครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม ปี ค.ศ. 2006

กฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชน ปี ค.ศ. 2004 เลขที่ 01 /สพช, นครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2008

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2550) สาระสำคัญพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, นนทบุรี: กระทรวงฯ.

เกรียงไกร เจริญธราวัฒน์. (2554) จุลนิติ: หลักกฎหมายว่า ด้วยสิทธิเสรีภาพและหลักความเสมอภาค, จาก https://www.senate.go.th/lawdatacenter/DATA/File/junniti/jul_8_1.pdf [ค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2556]

ชาติ ชัยเดชสุริยะ. (2549) มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.

พวงแก้ว กิจธรรม. (2531) เอกสารการสอนชุดวิชาการดูแลบุคคลพิการ, นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

รัฐธรรมนูญแห่ง สปป.ลาว ปี ค.ศ. 2003 เลขที่ 25/สพช, นครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 06 เดือน พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2003

ศูนย์ทนายความทั่วไทย. (2556) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, จาก https://www.thailandlawyercenter.com [ค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2556]

สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว). (2009) ดำรัสนายรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว เลขที่ 061/นย ลงวันที่ 6 มีนาคม 2009 และดำรัส เลขที่ 18/นย ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อคนพิการ ค.ศ. 1995 (ภาษาลาว).

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. (2553) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับอ้างอิง) (พิมพ์ครั้งที่ 9), กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

Country profile on disability. (2002) Lao People Democratic Republic, [Online], Available: http://www.gwweb.jica.go.jp/km/FSubject0601.nsf/.../LaoPDR(2002).pdf [1 Aug 2013]

United Nation. Country Report: Lao people Democratic Republic ESCAP, [Online], Available: https://social.un.org [1 Aug 2013]

Vietnamese law on Disability, [Online], Available: https://www.moj.gov.vn [1 Aug 2013]

Health and social Welfare report in Lao P.D.R, 29 August – 1stSeptember 2005, Tokyo Japan (The 3rd ASEAN & Japan High Level Officials Meeting on caring Society)