นิติปรัชญากับการศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงไซเบอร์

Main Article Content

ชูเกียรติ น้อยฉิม
วรณัฐ บุญเจริญ

Abstract

Cyberspace is the virtual frontier. The more its user’s increases, the more complicate it becomes. The information and communication technology which was implemented in every segments of the world society made the computer crime threat called “Cyber Warfare” much more imminent. Therefore, the global society has been attempted to govern the internet by establishing monitoring organizations and enacted the law to protect cyber space. Thailand, as one of the countries in concern, has also drafted cybercrime legislation called Cyber Security Act 2015. However, the draft Act was criticized and forced to retreat because of legal standard issue. By reviewing legal philosophy, the findings point out that Thailand should amend the Cyber Security Act draft base on people’s consent and rationality with respect of its citizen’s rights, including the check and  balance of government power in case the authorities was abused  by the committee or officers appointed by this Act.

Article Details

How to Cite
น้อยฉิม ช., & บุญเจริญ ว. (2014). นิติปรัชญากับการศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงไซเบอร์. Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 3(2), 249–280. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241413
Section
Research article

References

ปรีดี เกษมทรัพย์. (2539) นิติปรัชญา, กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544. (2544, 16 พฤศจิกายน) ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 118, ตอนที่ 106ก, หน้า 11-38.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557. (2557, 22 กรกฎาคม) ราชกิจานุเบกษา, เล่มที่ 131, ตอนที่ 55ก, หน้า 1-17.

สมณ์ พรหมรส, คำแปลปฏิญญากรุงเทพฯ, สำนักงานกิจการยุติธรรม, จาก, https://www.oja.go.th/new2011/document/Lists/Download_1/Attachments/36/oja_symposium_5_G3_room6_6.pdf [ค้นเมื่อ 4 กันยายน 2555]

สราวุธ ปิติยาศักดิ์. (2552) กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ, กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป.) ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. . . ., จาก https://ictlawcenter.etda.or.th/files/de_law/file/7/32ce1e368d7f0f076c045fcab1b916c1.pdf [ค้นเมื่อ 4 กันยายน 2555]

ILAW. (2554, 7 เมษายน) อัปเกรด พ.ร.บ. คอมฯ เพิ่มโทษผู้ดูแลระบบ ก๊อปไฟล์โหลดบิทเสี่ยงคุก, จาก https://ilaw.or.th/node/857 [ค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556]

NECTEC, คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, จาก https://wiki.nectec.or.th/nectecpedia2/index.php/คำถามที่พบบ่อย_เกี่ยวกับร่างพรบ. การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [ค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556]

Clarke, R. A., & Knake, R. (2012) Cyber war: The next threat to national security and what to do about it, New York: HarperCollins.

Communication of the European Commission: Creating a Safer Information Society by Improving the Security of Information Infrastructures and Combating Computer-related Crime of 26.1.2001: COM (2000) 890 final, [Online], Available: https://europa.eu.int/ISPO/eif/InternetPoliciesSite/Crime/CrimeCommEN.htm [19 March 2013]

Congressional Research Service. (2004) The economic impact of cyber-attacks, Washington, DC: CRS.

Malaysia, Global Resource and Information Directory, [Online], Available: https://www.fosigrid.org/asia/Malaysia [21 March 2014]

Proposal for a Council Framework Decision on attacks against information systems of 19.04.2002 COM (2002) 173 final.

Regional Internet Governance Forum, About APrIGF 2011.

International Telecommunication Union. (2007, June) The world information society report 2007, [Online], Available: https://www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/2007/ [10 November 2013]

O’Connell, K. (2007, October 17) Cyber-crime hits $ 100 billion in 2007, [Online], Available: https://www.ibls.com/internet_law_news_portal_view_prn.aspx?s=latestnews&id=1882 [17 October 2013]

UN General Assembly. (2000, 4 December) Combating the criminal misuse of information technology, Resolution 55/63.