โอกาสทางธุรกิจและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานผลไม้สดของไทยเพื่อการส่งออกสู่ตลาดสหภาพเมียนมาร์

Main Article Content

สุรีรัตน์ ศรีทะแก้ว
สุเทพ นิ่มสาย

Abstract

The aims of this research are to understand the supply chain system of fresh fruits product for creating business opportunity, business challenge, and the international agreements between governments on policy measures that affect to export market of fresh fruits product, this study focuses on Thai durian. The researchers conducted in-depth interviews and the samplings of study are farmers, exporters, consumer, government and people who are involved in fresh fruits supply chain. The purposive sampling was supplied to this study to sampling samples group. The semi-structured questions were used in the interview and observe. This study was applied supply chain analysis to gain more information and understand the exports supply chain of fresh fruits product in Myanmar market and used to answer questions of study. The Value Chain Analysis, Diamond Model, and SWOT Analysis was provided the strange, weakness, and business challenge of Thai business. The finding of this research reveals that logistics management and supply chain monument in public sector and private sector and organizations that involved in fresh fruits supply chain. However, business opportunities were happened from consumer side because customers in Myanmar market mostly are Chinese. Chinese consumer behavior mostly consumes durian from Thailand, which resulted to export market tend to increase especially after the AEC Opening results to market expansion. Thai businesses should have more opportunity but also needs support from government to reduce risks, trade barriers from the international trade agreements. Therefore, Thai durian exports have high opportunity in order to compete with the international market.

Article Details

How to Cite
ศรีทะแก้ว ส., & นิ่มสาย ส. (2013). โอกาสทางธุรกิจและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานผลไม้สดของไทยเพื่อการส่งออกสู่ตลาดสหภาพเมียนมาร์. Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 2(2), 66–98. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241429
Section
Research article

References

กรมวิชาการเกษตร. (2552) มังคุด, จาก https://it.doa.go.th/vichakan/news.php?newsid=41 [ค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2556]

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2556) ทุเรียน, จาก https://www.doae.go.th/library/html/putsetakit/durian.pdf [ค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2556]

กรมส่งเสริมการเกษตร. ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย ปี พ.ศ. 2553-2557, จากhttps://www.oae.go.th/images/article/freetemp/article_20121123164210.pdf [ค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2556]

กรมส่งเสริมการส่งออก. (2552) สถานการณ์ส่งออกสินค้าและบริการรายเดือน ผักผลไม้สดและแปรรูป, จากhttps://www.depthai.go.th/tabID/336/Default.aspx [ค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2556]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2553, มิถุนายน) สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2552.หน้า 27-28. จากhttps://www.oae.go.th/download/journal/trade%20statistics52.pdf [ค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2556]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2553, กรกฎาคม) สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2552. หน้า 56-61.

จาก https://www.oae.go.th/download/downloadjournal/yearbook2552.pdf [ค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2556]

สมพร อิศวิลานนท์. (2552) ระบบLogistics และSupply Chain ผลไม้และผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดส่งออกไปประเทศในเอเชียปี 2552 (กรณีศึกษาเส้นทาง R3E และ R3W). จาก https://www.oae.goth/download.download_journal/Logistics_and_SupplyChain.pdf [ค้นเมื่อ 17 เมษายน 2556]

สมยศ เชิญอักษร. (2556) โลจิสติกส์สินค้าเกษตร. จาก https://www.ie.eng.kps.ku.ac.th/ie2011/images/stories/ie/PDF/new/s/2556/aec-bimstec-ec_dr.somyot.pdf [ค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2556]

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2553) ระบบ Logistics และ Supply Chain ผลไม้และผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดส่งออกไปในประเทศเอเชีย ปี 2552.

F.A Emmy and Ismali, MohdMansor. (2009) Trade performance of fruit and vegetable industry in selected ASEAN countries, MPRA Paper No.16928. Available: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/16928/ [25 April 2013]

International Trade Centre. (2011) Overview of the markets for selected tropical fruits and vegetables in China. Available: https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Sectoral_Information/Agricultural_Products/Fruits_and_Vegetables/China-Market-fruits-vegetables.pdf [16 April 2013]

International Trade Centre. (2013). Export impacted for good. Available: https://www.intracen.org/ [2 May 2013]

Ministry of National Planning and Economic Development (MNPED). (2011). Myanmar trade statistics. Available: http://www.mnped.gov.mm [13 May 2013]