การตัดสินใจเลือกผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์สิ่งทอ จากประเทศแถบเอเชีย โดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น: กรณีศึกษา บริษัท วีวี จำกัด

Main Article Content

วรรัตน์ ริ้วพิทักษ์

Abstract

The Objectives of this study were to find out the most important factor and the best Asian suppliers for textile chemical products. VV Co., Ltd., an import chemicals company, was used as our case study. As the import chemicals company, there were a lot of suppliers with different factors which could affect the company profit-for examples prices, taxes, quality of goods, etc. In this study “Analysis Hierarchy Process (AHP)” was used as analytical method to solve the problem: specifying, the most important factor in order to make the right decision of choosing the best supplier. Five factors, price, quality, responsibility, reliability and taxes, of suppliers were considered in our analytical method. Five different suppliers’ countries, China, Taiwan, Korea, India and Indonesia, were used as choices. As the result, it was found that the most important factor to select the most effective supplier was “prices” (31.8%) and of all the countries this study concludes that Korean (65%) suppliers as the most suitable.

Article Details

How to Cite
ริ้วพิทักษ์ ว. (2013). การตัดสินใจเลือกผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์สิ่งทอ จากประเทศแถบเอเชีย โดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น: กรณีศึกษา บริษัท วีวี จำกัด. Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 2(2), 123–146. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MFUconnexion/article/view/241431
Section
Research article

References

ธัศภรณ์ฌฌก จันทระ. (2555). อนาคตอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย. สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2556, จาก https://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/article/TextileIndustry-intheFuture.pdf

รุธิร์ พนมยงค์. (2548). การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์แบบ ABC. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทยของเจโทร. อ้างถึงใน อรพินทร์ จีรวัสสกุล และธนัญญา วสุศรี. (2550). การประยุกต์ใช้ AHP ในการประเมินผลการดำเนินงานผู้ให้บริการขนส่ง. ใน การประชุม สัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 7, (หน้า 459-472). กรุงเทพฯ: โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค.

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย. (2555). REACH และอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2556, จาก https://www.thaitextile.org/environment/article_envi.php?id=ARC0120209143723

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2549). อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2556, จาก https://www.nesdb.go.th/Default.aspx

สุธรรม อรุณ. (2549). การตัดสินใจโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process: AHP). Process management (vol.64). พะเยา: สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา, พะเยา. สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2556, จาก https://202.183.190.2/FTPiWebAdmin/knw_pworld/image_content/64/process1.pdf

อภิชาต โสภาแดง. (2552). การตัดสินใจเพื่อการบริหาร. เชียงใหม่: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.