ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ขั้นตอนสำหรับผู้แต่ง (Author)

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

คำแนะนำการเขียนรายการอ้างอิง ตาม APA 7th Edition

หนังสือนำส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

templates/รูปแบบบทความวิจัย/บทความวิชาการ

แบบรายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ประกาศฯ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร Maejo Business Review

ประกาศฯ เปลี่ยนชื่อวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบคำร้องขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิธีพิจารณาบทความ