วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยแพร่บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ในหลายมิติ โดยต้องนำเสนอให้เห็นถึงการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการที่มีประโยชน์และน่าสนใจ รวมถึงการนำเสนอผลการวิจัยที่เป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และวิชาชีพ โดยวารสารได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ที่มีความเชี่ยวชาญตรงสาขาที่เกี่ยวข้องโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนต่อผู้พิจารณา (double blind peer review) และมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ทำหน้าที่ในการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ เพื่อความเป็นมาตรฐานของวารสาร และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ จะได้รับการเผยแพร่ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJBA)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJBA ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 โดยกองบรรณาธิการได้มีการคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านทุกท่าน โดยวารสารได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ที่มีความเชี่ยวชาญตรงสาขาที่เกี่ยวข้องโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนต่อผู้พิจารณา (double blind peer review) และมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ทำหน้าที่ในการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ เพื่อความเป็นมาตรฐานของวารสาร และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการมากขึ้น โดยในฉบับนี้วารสารได้มีผลงานบทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ 1) ทฤษฎีตัวแทน: ความท้าทายในการบริหารงานธุรกิจในประเทศไทย และบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวน 3 เรื่อง ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ 1) ความตระหนักเรื่องสุขภาพและทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อประกันสุขภาพ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดเทศกาลงานข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 21 และ 3) พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มอบผลงานวิชาการที่มีคุณค่าแก่ท่านผู้อ่านทุกท่านและหากท่านสนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ ขอเรียนเชิญส่งเข้ามาได้ทางเว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/MJBA/index ท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามวารสารเรื่อยมา และหวังว่าจะได้รับความสนใจจากท่านในโอกาสต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา  แว่นแก้ว)

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-29

ทฤษฎีตัวแทน: ความท้าทายในการบริหารงานธุรกิจในประเทศไทย

ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์, ศิริกุล ตุลาสมบัติ, ภูษณิศา เตชเถกิง

1-22

ดูทุกฉบับ

e-ISSN : 2697-4096  ISSN : 2697-3782