คณะที่ปรึกษา     

 

ดร.ถนอม  อินทรกำเนิด

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร     

พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กองบรรณาธิการ

 

ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เรพเพอร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระจุริ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์ ดร.ชเนตตี ทินนาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา ชนะกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารย์ ดร.ปรียา สมพืช

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารย์กัลยา นาคลังกา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารย์ ดร.สราวุธ ณ พัทลุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารย์ ดร.สุไม บิลไบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ประสานงานและเผยแพร่

 

นางเดือนเพ็ญ สุขทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวมัธนา  เกตุโพธิ์ทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวศุภราพร  เกตุกลม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวทัศนา  ปิ่นทอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวนวกมล  พลบุญ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวสุธารัตน์  จุ้ยเจริญ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นายรัชตะ  อนวัชกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นายจักรพันธ์  ก้อนมณี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร