About the Journal

วัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์วารสาร

      วารสารวิจัยราชภัฏพระนครจัดทำวารสารรายเดือน 6 ​​เดือนมกราคม - มิถุนายนและกรกฎาคม - ธันวาคม
      โดยมีวัตถุประสงค์
      1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการบทความวิชาการบทความวิชาการบทความและบทวิจารณ์หนังสือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์การ พัฒนาชุมชนการบริหารและพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษนาฏศิลปและการละครดนตรีนิติศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์บัญชีการบริหารการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรและการสอนเทคโนโลยีการศึกษาจิตวิทยาการศึกษาและสาขาวิชาอื่น ๆ ตามการพิจารณาของกองบรรณาธิการ
      2. เพื่อเป็น สื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารสาระสำคัญประสบการณ์ด้าน การวิจัยแก่นักวิจัยนักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

นโยบายการจัดพิมพ์ของวารสาร

      1. บทความที่นำเสนอเพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการบทความบทความบทวิจารณ์หรือบทวิจารณ์หนังสือที่เป็นบทความทางวิชาการ
      2. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสารวิจัย กลั่นกรองโดยละเอียดอ่อนในสาขาที่เกี่ยวข้องก่อนบทความที่ตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนหรืออยู่ระหว่างการกำหนดจากวารสารอื่น ๆ
      3. บทความที่ตีพิมพ์พิมพ์ / เผยแพร่ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ประเมินบทความ (Peer สอบทาน) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าสองคนต่อบทความ โดยบทความที่ลงตีพิมพ์ได้แล้ว จะต้องผ่านความเห็นจากผู้ประเมินบทความทั้งสองคนหรือสองในสามท่าน

นโยบายการพิจารณาบทความ

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาเห็นได้ชัดว่าคุณได้รับความช่วยเหลือจากประชาชน (อ่านล่าสุด) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อ 1 บทความบทวิจารณ์เพียร์แบบคู่ - คนตาบอด) โดยบทความที่ลงตีพิมพ์ได้แล้วจะต้องผ่านความเห็นที่คุณชอบ 2 ท่านหรือ 2 ใน 3 ท่าน

กำหนดการตีพิมพ์

กำหนดออก  2 ฉบับต่อปี (มกราคม - มิถุนายน และกรกฎาคม - ธันวาคม)

เปิดนโยบายการเข้าถึง

วารสารฉบับนี้เปิดโอกาสให้เข้าถึงเนื้อหาได้ทันทีบนหลักการที่ทำให้การวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างเสรีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับโลกมากขึ้น

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นวารสารราย 6 ​​เดือน ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นสื่อกลางนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สำนักพิมพ์

  •  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประวัติวารสาร

วารสารวิจัยราชภัฏพระนครดำเนินการจัดพิมพ์บทความอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2548 ถึงปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านจิตวิทยาสังคมศาสตร์และสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องและเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนในการเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษานักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน