วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบวารสารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและเป็นสื่อกลางและบุคคลทั่วไปที่น่าสนใจโดยการจัดระเบียบวารสารรายเดือน 6 เผยแพร่ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Print ISSN : 2286 - 7171
Online ISSN :  2672 - 9024

Vol. 17 No. 1 (2022): January-June 2022

Published: 2022-06-29

MODEL OF LOW-COST AIRLINE BUSINESS MANAGEMENT ON THE CORONAVIRUS PANDEMIC

Ananta Rusmee, Ploywarin Sangsomboon, Tawee Jamjumrus, Nisara Paethrangsi

1-18

EFFECTIVE LEADERSHIP: COMPETING VALUES FRAMEWORK OF PUBLIC EMPLOYEES

Kunchit Tasanavites, Uthai Laohavichien, Suwannee Sangmahachai

19-35

QUALITY OF WORK LIFE OF PERSONNAL IN DIRECTORATE OF QUARTERMASTER ROYAL THAI AIR FORCE

Akaradej Mangmee, Lalita Niphitprasart Soonthornvipart, Juthathip Klaitabtim

115-133

DESIGN AND MANAGEMENT OF BONSAI’S GREENHOUSE WORKSHOP PROTOTYPE FOR PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

Pornchai Tamthinthai, Kusuma Palaprom, Kritchakhis Nawattanaprasert, Chakrapong Rangjaroen

266-285

View All Issues

ISSN : 2286-7171 (Print)
ISSN : 2672-9024 (Online)