คณะที่ปรึกษา

ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม

 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันตกุล อินทรผดุง

 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ขำคง 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เรพเพอร์ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระจุริ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล  

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ดร.ชเนตตี ทินนาม                      

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. I Nyoman Sudiarta, SE., M.Par  

 

Faculty of Tourism, Udayana University, Bali (Indonesia)

Anupama Dhavale      

 

 

Department of English, Government First Grade College,Karnataka University Dharwad, Karnataka (India)

Asst. Prof. Dr. Harald Kraus    

Thammasat University

Dr. Meena Madhavan          

Chiang Mai University

Professor Dr. Paul Kei Matsuda   

Arizona State University

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์  วิริยะวิทย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ณ พัทลุง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพัทธ์  ใจเยือกเย็น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษศรณ์ นุชประสพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดร.ปิยลักษณ์ อัครรัตน์            

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารย์กัลยา นาคลังกา      

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

ผู้ประสานงานและเผยแพร่

นางเดือนเพ็ญ สุขทอง

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวมัธนา  เกตุโพธิ์ทอง

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นายรัชตะ อนวัชกุล

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวศุภราพร เกตุกลม

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นายจักรพันธ์ ก้อนมณี

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวทัศนา ปิ่นทอง

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นางสาวฐวมลวรรณ  หินกล้า

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร