LEADERSHIP OF CHIEF EXECUTIVE OFFICERS OF BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION

Main Article Content

Wachirawit Wichasawat

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครในการประสานงานระหว่างเมือง (2) ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครในกระบวนการบริหารจัดการเมือง และ (3) ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครในการสร้างพันธมิตรกับองค์การที่ไม่ใช่องค์การภาครัฐ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร จำนวน 25 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครในการประสานงานระหว่างเมือง เป็นภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงที่แสดงออกถึงความสามารถในการประสานความร่วมมือระหว่างเมืองและสามารถเรียนรู้วิธีการแข่งขันระหว่างเมือง ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครในกระบวนการบริหารจัดการเมือง เป็นภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงที่แสดงออกถึงความสามารถในกระบวนการบริหารจัดการเมือง ได้แก่ กลยุทธ์ การดำเนินงาน และเทคนิค เพื่อจัดการภารกิจของกรุงเทพมหานครและรับมือกับผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา และภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครในการสร้างพันธมิตรกับองค์การที่ไม่ใช่ภาครัฐ เป็นภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงที่แสดงออกถึงความสามารถในการสร้างพันธมิตรกับองค์การที่ไม่ใช่ภาครัฐให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)