การทำนายดัชนี SET50 จากดัชนีของตลาดต่างประเทศ

Main Article Content

ชนิษฎา ถนัดค้า

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาสมการที่ใช้ทำนายดัชนี SET50 ของประเทศไทย จากราคาปิดรายวัน ของดัชนีต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2539 จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (DJI, SP500) อังกฤษ (FTSE100) ฝรั่งเศส (CAC40) เยอรมันนี (DAX) ออสเตรเลีย (AORD) จีน (SSE) ญี่ปุ่น (NIK225) ฮ่องกง (HSI) เกาหลี (KS11) สิงค์โปร์ (STI) ไต้หวัน (TWII) อินโดนีเซีย (JKSE) และ มาเลเซีย (KLSE) รวม 14 ดัชนี โดยได้คัดเลือกดัชนีราคาปิดของวันเดียวกัน สำหรับกรณีที่เวลาทำการ ของตลาดในประเทศนั้นก่อนหน้าของประเทศไทย และเลือกดัชนีของ 1 วันก่อนหน้า สำหรับกรณีที่เวลาทำการ ของตลาดในประเทศนั้นหลังหรือเวลาตรงกันกับของประเทศไทย เพื่อใช้สร้างสมการทำนายด้วยวิธี Stepwise Forward Selection จากผลการศึกษานี้พบว่า ตัวแปรต้นที่ถูกคัดเลือก เข้ามาอยู่ในสมการทำนายมี 11 ตัวคือ DJI, FTSE100, CAC40, DAX, SSE, JKSE ของ1 วันก่อนหน้า และ AORD, NIK225, KS11, STI, KLSE ของวันเดียวกัน สมการทำนายนี้มี R2=0.965 ซึ่งจากการทดลองแทนค่าในสมการทำนาย พบความแตกต่าง ของค่าจริงกับค่าที่ทำนายได้ส่วนใหญ่ในช่วง -30 จุด ถึง +30 จุด นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้เสนอแนะวิธีการ เพิ่มโอกาสทำกำไรใน SET50 Index Futures, SET50 Index Options และ TDEX จากผลของสมการ ทำนายที่ให้ไว้ด้วย

 

The SET50 Index Prediction from Foreign Indices

This research studies the determination of the prediction equation for Thailand’s SET50 index from 14 foreign daily closing price indices during 14 June, 1996 to 25 May, 2011 including America (DJI, SP500), England (FTSE100), France (CAC40), Germany (DAX), Australia (AORD), China (SSE), Japan (NIK225), Hong Kong (HSI), Korea (KS11), Singapore (STI), Taiwan (TWII), Indonesia (JKSE) and Malaysia (KLSE). The closing price indices of current trading day are chosen when the trading hours of those countries are before Thailand stock market and the closing price indices of 1 day prior to the current trading day are chosen when the trading hours of those countries are after or at the same time as Thailand stock market. In this study, 11 independent variables chosen by stepwise forward selection method are DJI, FTSE100, CAC40, DAX, SSE, JKSE of the previous day and AORD, NIK225, KS11, STI, KLSE of the same day as the current trading day. The prediction equation has R2=0.965 and from the trial substitution to this prediction equation, it was found that the difference between the predicted and actual values for the most data points are within -30 points to +30 points range. In addition, the researcher recommends how to increase the chances for making profit in SET50 index futures, SET50 index options and TDEX from the result of the given prediction equation.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)