การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยกลไกการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน

Main Article Content

เสมอ ลิ้มชูวงศ์
ชัยรัตน์ บุนนาค

Article Details

Section
บทความทางวิชาการ (Academic Article)