การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพัฒนานวัตกรรม การสื่อสารส่งเสริมการท่องเที่ยว

Main Article Content

อาชารินทร์ แป้นสุข

Abstract

การวิจัยนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมการสื่อสารส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถาม ระเบียบ วิธีวิจัยการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Design) ระหว่างการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) กลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 คน และการวิจัยเทคนิคเดลฟายประยุกต์ (Applied Delphi Technique) กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 33 คน

ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมการสื่อสารส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และกระบวนทัศน์การสื่อสารใหม่ซึ่งมองการสื่อสารใหม่ในเชิงองค์รวมที่บูรณาการกับศาสตร์ อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง หลักฟิสิกส์ ชีววิทยา ซึ่งเสนอว่า มนุษย์ในโลกมีสายพันธุ์เดียว (One Species) สังคมเดียว (One Society) วัฒนธรรมเดียว (One Culture) ภาษาเดียว (One Language) และ ศาสนาเดียว (One Religion ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในอนาคตด้วย

 

A Comparative Study of the Tourism Industry Development of Suratthani And Nakhonsrithammart Provinces in View to Develop the Innovative Communications to Promote Tourism

This research is aimed to study Innovative communications to promote tourism in the future It utilizes the Mixed method design of the survey research(300 samples) and the applied delphi technique in terviewing 33 experts.

It is found that the Innovative communications to promote the tourism in the future are should be The Social Media and the new communication paradigm that integrates the theory of communication arts in a holistic manner with other scientific fields including physics and biology, postulating that all humanity in this world shares the same one specie, one society, one culture, one language, and one religion.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)