การพัฒนาชุดเครื่องมือการประเมินสื่อการเรียนการสอนสำหรับการวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

Main Article Content

กนกกาญจน์ ทองศฤงคลี
ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
สุวิมล กฤชคฤหาสน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของชุดเครื่องมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 17 คน โดยใช้วิธีการ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย แบบ ประเมินสื่อการเรียนการสอน แบบสัมภาษณ์ และชุดเครื่องมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอน จำนวน 126 เรื่อง พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ ศึกษาโดยใช้สื่อการเรียนการสอนจำแนกได้ดังนี้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ วีดิทัศน์ ชุดการสอน บทเรียนออนไลน์ และเว็บเพจ

2. ผลการวิเคราะห์ของแบบประเมินสื่อการเรียนการสอน พบว่า ข้อคำถามในแบบประเมินสื่อการเรียนการ สอน ในด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษา ที่มีค่า IOC อยู่ในระหว่าง 0.50 – 1.00 ผ่านการคัดเลือกทุกข้อ คำถาม

3. ผลการตรวจคุณภาพของชุดเครื่องมือการประเมินสื่อการเรียนการสอน พบว่า ข้อคำถามของชุดเครื่องมือ การประเมิน สื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมีคุณภาพดีทั้งทางด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษา

 

DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MEDIA EVALUATION TOOLS FOR EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH

The purpose of this research was to develop and check the quality of instructional media and evaluation tools The sample was from Seventeen of educational technology experts from a purposive sampling. The research tools were a recording from teaching evaluation sheets, interviewing, and instructional media evaluation tools. The statistic used in this research composed of frequency distribution , percentage, mean, standard deviation, and index of items objective congruence (IOC).

The research results were as follows:

1. The relevant information from 126 studies was that most research studies using teaching materials classified as follows; computer assisted instruction (CAI), E-Book, Video, Instructional package, Online lessons and Webpage.

2. According to teaching analyzing, as for the analysis of instructional media evaluation, that research questions about teaching media evaluation (content and educational technology) which IOC was in between 0.50-1.00 was selected question.

3. After checking the quality of Instructional Media evaluation tools, it appeared that research question in teaching evaluation tools were in satisfied quality of both contents and educational technology.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)