การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพย์ในกลุ่มสินค้า อุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร โดยใช้แบบจำลอง CAPM

Main Article Content

ทัศรัตน์ เขียวเขว้า

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์ในกลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ภายใต้ แบบจำลองของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAMP) กับอัตราผลตอบแทนที่ เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร โดยข้อมูลที่ใช้ในการ วิเคราะห์จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ราคาปิดของหลักทรัพย์ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร จำนวน 5 หลักทรัพย์ เงิน ปันผล และอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 1 ปี ช่วงเวลาที่ทำการศึกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1. อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร มีทั้งที่สูงกว่าตลาด และต่ำกว่าตลาด แต่ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในกลุ่มสินค้า อุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร มีความเสี่ยงสูงกว่าตลาดทั้งหมด 2. ค่าสัมประสิทธิ์เบต้าของ หลักทรัพย์ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร พบว่าหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์มีค่า สัมประสิทธิ์เบต้าเป็นบวก 3. การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ตามแบบจำลองการกำหนดราคา หลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model; CAPM) กับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์ในกลุ่มสินค้า อุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร พบว่ามีบางหลักทรัพย์มีราคาต่ากว่าที่ควรจะเป็น เมื่อเทียบกับ อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้น แต่บางหลักทรัพย์ มีผลการศึกษาตรงข้ามกัน

 

ANALYSIS ON THE RISK AND RATE OF RETURN ON ASSETS OF INDUSTRIAL GOODS IN INDUSTRIAL MATERIALS AND MACHINERY CATEGORY USING CAPM

The purposes of the study were as follows : 1. to study the risk and rate of return of each asset of industrial goods in industrial materials and machinery category. 2. to compare between expected rate of return under CAPM (Capital Asset Price Model) and actual rate of return on assets of industrial goods in industrial materials and machinery category. The collected data were secondary sources i.e. – SET index, closing prices of 5 assets of industrial goods in industrial materials and machinery category, dividend and yielded on 1-year treasury bills. The period of collected data was during Jan 1, 2011 – Dec 31, 2012.

The findings are as follows : 1. Rate of return of assets of industrial goods in industrial materials and machinery category were found both higher and lower than other markets. In the meantime the risk of assets of industrial goods in industrial materials and machinery category was higher than all markets. 2. According to the comparative study of assets of industrial goods in industrial materials and machinery category, Beta coefficients of all assets were found positive. 3. According to the comparison between in expected rate of return under CAPM and the actual rate of assets of industrial goods in industrial materials and machinery category, some assets were lower than expected while some others were opposite.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)