การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจบริการ โดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์(CAPM)

Main Article Content

สันติชัย น้อยสกุล
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

Abstract

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์การลงทุนหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญกลุ่มธุรกิจบริการในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทุน (CAPM) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจบริการ และเพื่อเปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจบริการกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพื่อเป็นแนวทางศึกษาในการตัดสินใจลงทุน จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน (หุ้นสามัญ) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดธุรกิจบริการ จำนวน 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (BIG C) บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน) (HMPRO) ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555

ผลการศึกษา พบว่าหลักทรัพย์ BIGC, BJC, GLOBAL และ HMPRO มีค่าสัมประสิทธ์เบต้าน้อยกว่า 1 แต่ มากกว่า 0 มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกหลักทรัพย์ดังกล่าวมีความเสี่ยงน้อยกว่าตลาด ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่คาดว่า จะได้รับ สูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ที่ต้องการ นักลงทุนจึงควรตัดสินใจลงทุนหรือซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ แต่สำหรับ หลักทรัพย์ CPALL มีอัตราผลตอบแทนที่ที่คาดว่าจะได้รับ ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ นักลงทุนจึงควร ตัดสินใจเลิกลงทุนหรือขายหลักทรัพย์

 

ANALYSIS OF RETURN AND RISKS OF AN INVESTMENT IN THE STOCK OF SERVICE SECTOR BY USING CAPM

This study was to analyze stock investment of to service sector in Stock Exchange of Thailand by using CAPM its aims to study the relationship between rates of return and risk from the investment and to compare them with those of the Market. Secondary data used were about stocks of five services listed in the market – Big c super center public company limited (BIGC), Berli jucker public company Limited ( BJC) , CPALL public company limited (CPALL), Siam global house public company Limited (GLOBAL), Home product center public company limited (HMPRO), from 4 January 2011 to 30 December 2012.

The findings showed the investment in BIGC, BJC, GLOBAL and HMPRO were less risky than those of the Market and their expected rate of return is higher than required rate of return. This implied at investors should invest in them. But CPALL’ s expected rate of return was lower than required rate of return. This tells an investor not to choose them to be invested

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)