การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่อาเซียน สำหรับนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

Main Article Content

ดวงพร จิรแพทย์สกุล
นาตยา ปิลันธนานนท

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่อาเซียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและเพื่อประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ คณิตศาสตร์สู่อาเซียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ครั้งนี้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนสาขาคณิตศาสตร์ หรือสาขาการสอนคณิตศาสตร์ในคณะ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) แบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่มคือ มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏ และการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย (Simple random sampling) กลุ่มมหาวิทยาลัยละ 3 แห่ง ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2556 รวมจำนวน 24 คน และอาจารย์ที่สอนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัย โรงเรียน เอกชน และการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) กลุ่มโรงเรียนละ 3 แห่ง ที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2556 รวมจำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยคือ หน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่อาเซียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตอนต้น แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่อาเซียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาตอนต้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การคำนวณค่าร้อยละและค่าความตรงเชิง เนื้อหา (Index of Item–Objective Congruence (IOC) ) ผลการวิจัยได้หน่วยการเรียนรู้ คณิตศาสตร์สู่อาเซียน พร้อมแผนจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์การตัดสิน โดยมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา Index of Item– Objective Congruence มากกว่า 0.5 ทุกหน่วยการเรียนรู้ มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ได้

 

DEVELOPMENT OF MATHEMATICS UNIT PLANS TO ASEAN FOR LOWER ELEMENTARY STUDENTS

The purposes of this research were to: 1) develop mathematics unit plans to ASEAN for lower elementary students, and 2) evaluate the quality of the mathematics unit plans to ASEAN for lower elementary students. Samples used were university lecturers teaching in the field of mathematics, or teaching in program in education mathematics in the Faculty of Education, and They were derived by applying stratified random sampling. The samples were divided into two groups, employing simple random sampling. The first group was lecturers of teaching at general universities. 2) The second group was lecturers of Rajabhat universities. In total, 24 lecturers were selected in 2013 academic year from three universities, in accordance to each applicable group within the Bangkok area. In addition, mathematics teachers from lower elementary schools were also selected, by using stratified random sampling. These samples were also divided into three groups using a simple random sampling technique, The first group was teachers at government schools. The second group was teachers at schools under the jurisdiction of universities. The last group was teachers at private schools. 41 teachers, from each of three schools were also selected Research tools consisted of mathematics unit plans to ASEAN for lower elementary students, and an evaluation form based upon mathematics unit plans to ASEAN for lower elementary students. Percentag and IOC were employed to analyze the data. This research displayed that the IOC of all six mathematics unit plans for ASEAN lower elementary students was above 0.55 (>0.5), which agreed with the criterion. These six mathematics unit plans were of high quality, and they were effective

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)