ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนมในสถานประกอบการ

Main Article Content

พัชนี จันทร์น้อย

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทราบความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีต่อ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (2) ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการที่มี ต่อคุณลักษณะของมหาบัณฑิตและ (3) พัฒนาหลักสูตร และคุณลักษณะของนักศึกษาให้ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ใช้การศึกษาจากการวิจัย เชิงสำรวจด้วย แบบสอบถาม จำนวน 78 จากกลุ่มประชากรผู้ ใช้บัณฑิตซึ่งประกอบด้วย นายจ้าง ผู้ประกอบการหัวหน้าส่วนงาน เจ้าของสถานประกอบการหรือเป็นผู้ที่บัณฑิตทำงาน เกี่ยวข้องด้วยและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ การบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม วิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโค้ง

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. มหาบัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทุกหมวดวิชาอยู่ในระดับมากเท่ากัน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อหมวดวิชาสัมพันธ์ (พื้นฐาน การบริหารธุรกิจ) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (การจัดการการบิน) และหมวดวิชาเลือก

2. ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากเท่ากัน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การพัฒนาหลักสูตรโดยหลักสูตรที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 4 จะทำการปรับปรุง หลักสูตรโดยเพิ่มหลักการบริหาร และการนำกลยุทธ์ทางธุรกิจการบินมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ นักศึกษาสามารถใช้ในสถานประกอบการได้ โดยนำกรณีศึกษาของสถานประกอบการมา ทำการวิเคราะห์ในรูปแบบจำลองสถานการณ์ เพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มประสบการณ์ใน วิชาชีพให้แก่ผู้เรียน

 

SATISFACTION OF THE GRADUATES IN THE GRADUATE PROGRAM OF BUSINESS ADMINISTRATION, MAJORING AVIATION BUSINESS AND THE ACHIEVEMENT OF THE GRADUATES OF THE INTERNATIONAL AVIATION COLLEGE, NAKHONPHANOM UNIVERSITY IN THEIR WORKPLACES

The research aims to : (1) study the satisfaction of the graduates towards the curriculum and learning management, (2) study the need of the workplaces for the qualifications of the graduates and (3) improve and adjust the curriculum to meet the requirements of the workplaces. The survey research methods are employed by distributing 78 questionnaires to the sampling groups comprising employers, entrepreneurs, supervisors, business owners, or those for whom the graduates work and also the graduates from the Graduate Program of Aviation Management, International Aviation College, Nakorn Phanom University. The derived data is analyzed by applying frequency, percentage, means, the standard deviation and curve. The result of the research can be summarized as follows :

1. The majority of the graduates are satisfied with the curriculum and learning management equally high either with general courses (Basic courses in Business Administration) or with specific courses (Aviation Management courses) and also with elective courses.

2. The users (employers) of most graduates show the satisfaction with the work performance and qualifications of the graduates from the International College of Aviation, Nakorn Phanom University in all 5 aspects. These 5 aspects comprise: The responsibility on knowledge values and ethics, the skills on the interpersonal relationship, the responsibility on knowledge and intellectual skills, as well as the skills on numerical analysis and on communication and the application of information technology.

3. In terms of curriculum development, the course with the mean under 4, will be improved The Administration principles will be added and the aviation business strategies will be applied to enable students to bring them into at their work place. Case studies of each work place will be simulated for analytical study in order to professional increase knowledge and enhance experiences.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)