การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม สำหรับครูตำรวจตระเวนชายแดน

Main Article Content

ชัชญาภา วัฒนธรรม
สัญชัย พัฒนสิทธิ์
ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
พิชิต ฤทธิ์จรูญ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอน สตรัคติวิซึมที่มีประสิทธิภาพสำหรับครูตำรวจตระเวนชายแดน 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนน ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมกับคะแนนก่อนการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับการ ฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมที่มีต่อรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 กองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ประกอบด้วย 2 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี จากนั้นทำการสุ่มอย่างง่ายได้โรงเรียนมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 8 โรงเรียน รวมทั้งหมด 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนว คอนสตรัคติวิซึม สำหรับครูตำรวจตระเวนชายแดน สื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอน สตรัคติวิซึมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม แบบประเมินคุณภาพของสื่อการ ฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึมและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมที่มีต่อสื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย t-test แบบ dependent samples t-test

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม (S3A e-Training Model) สำหรับครูตำรวจตระเวนชายแดน มีคุณลักษณะดังนี้ (1) การตั้งเป้าหมายการทำงาน (setting) (2) กิจกรรมและการใช้งานระบบทรัพยากร (activities) (3) การกระทำ (action) (4) การวัดและการประเมินผล (assessment and reflection) จากการ ทดลองการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม พบว่ารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตาม แนวคอนสตรัคติวิซึม มีประสิทธิภาพ 80.56 / 81.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งคะแนน ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม มีคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เข้ารับ การฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ในระดับ มาก

 

DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTIVIST WEB-BASED TRAINING MODEL FOR THE BORDER PATROL POLICE SCHOOLS

The purposes of this research were: 1) to develop the effective Web- Based Training Model using the Constructivism for the border patrol police schools, 2) to compare the training achievement of the trainees with the scores before receiving the Web-Based Training using Constructivism, and 3) to explore the trainees’ satisfaction of the Web-Based Training Model using the Constructivism.

The research population was 96 border patrol police schools who participated in the training program promoting educational quality to the Border Patrol Police School in the academic year 2004 from 13 schools under Border Patrol Police Sub-Division 13 of Border Patrol Police Bureau of Royal Thai Police Total of 96 people. The samples were 54 persons from 8 schools by using multi-stage sampling method. First step was cluster random sampling method which two provinces were randomized, for example Kanchanaburi province and Ratchaburi province Next step was simple random sampling which eight schools were randomized. The data were statistically analyzed using percentage, mean, standard deviation, and t-test dependent samples.

The research results revealed that:

1. The constructivist Web-Based Training Model (S3A e-Training Model) for the border patrol police schools teachers had the following characteristics: 1) setting work goals, 2) activities and resource system using 3) action, and 4) assessment and reflection.

2. The efficiency of the Web-Based Training Model using the Constructivism met the criteria at the level of 80.56 / 81.33. Moreover; the achievement scores of the border patrol police school teachers after receiving the training using the Web-Based Training Model were significantly higher than the scores before receiving the training at the statistical level of .05.

3. The trainees’ satisfaction of the constructivist Web-Based Training Model was found at a high level.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)