ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับภาวะผู้นำของผู้บริหารตัวแทน ประกันชีวิต เครือนำทอง บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด

Main Article Content

ประจวบ ชูดำ
กิตติวรรณ สินธุนาวา
จิตตินันท์ ชะเนติยัง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 2) ภาวะผู้นำของ ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต เครือนำทอง บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด 3) เปรียบเทียบภาวะผู้นำ ของผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต จำแนกตามปัจจัยพื้นฐาน ส่วนบุคคล 4) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับภาวะผู้นำของผู้บริหารตัวแทน ประกันชีวิต เครือนำทอง บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยมีจำนวน 223 คน จากประชากร 575 คน โดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที ทดสอบ ค่าเอฟ ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีแอลเอสดี และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า

1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความต้องการมิตรสัมพันธ์รองลงมาคือ ด้านความต้องการความสำเร็จ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านความต้องการ อำนาจ

2. ระดับภาวะผู้นำโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน ระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำแบบให้การ สนับสนุน ด้านภาวะผู้นำแบบให้มีส่วนร่วม ด้านภาวะผู้นำแบบมุ่งเน้นความสำเร็จและด้านภาวะ ผู้นำแบบสั่งการ

3. ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มี เพศ อายุ และตำแหน่งงานแตกต่างกัน มีระดับ ภาวะผู้นำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตที่มี ระดับการศึกษาและระยะเวลาดำรงตำแหน่งแตกต่างกันมีระดับภาวะผู้นำไม่แตกต่างกัน

4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำในภาพรวม และรายด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

RELATIONSHIP BETWEEN WORK MOTIVATION AND LEADERSHIP OF LIFE INSURANCE AGENCY LEADERS, NUMTHONG GROUP, AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE CO.LTD.

The purposes of this study were to 1) investigate the work motivation of life insurance agency leader of Numthong Group, American International Assurance Co.Ltd., 2) determine the leadership of life insurance agency leaders, Numthong Group, American International Assurance Co.Ltd., 3) compare the extent of the leadership of life insurance agency leaders, Numthong Group, American International Assurance Co.Ltd. based on classified by demography factors, 4) explore the relationship between work motivation and leadership of life insurance agency leaders, Numthong Group, American International Assurance Co.Ltd. Convenient random sampling was used to select 223 samples of 532 leaders of Numthong Group, American International Assurance Co.Ltd., The instrument used in this study was a questionnaire. The statistical analyses employed in this study were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test, Least Siqni Ricant Differena, and Pearson’s correlation coefficient.

The results showed that:

1. The overall of work motivation was high. The friendship foming was rated the highest, followed by success making. Power struggling was the lowest.

2. The overall of the leadership was high. The rate of supportive leadership was the highest, followed by participative leadership and achievement-oriented leadership. Directive leadership was the lowest.

3. In a comparison of the leadership of leaders life insurance agency leaders classified by personal demographi factors such as gender, age, and position showed a significantly differente at .05, but when based on different education level and duration in the office, it was not significantly different.

4. There was a significant relationship between work motivation and leadership at .05 level of sign france.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)