การพัฒนาระบบอินทราเน็ตเพื่อสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Main Article Content

เกียรติขร โสภณาภรณ์
ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ และเพื่อประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอินทราเน็ต (2) สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้การของ สถาบันการศึกษา กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 200 คน ซึ่งได้มาโดยเลือกกลุ่ม ตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย เว็บโปรแกรมมิ่ง และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า ความความพึงพอใจในการพัฒนา ระบบอินทราเน็ตเข้ามาใช้ในการจัดการองค์ความรู้อยู่ในระดับมากโดยหัวข้อระบบมีความ น่าเชื่อถือมีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดและระบบตอบสนองการประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมี ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ในด้านความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลการจัดองค์ความรู้ผ่านระบบ อินทราเน็ตอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อข้อมูลถูกต้องและทันสมัยมีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดและ ความสะดวกในการเข้าระบบมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

 

DEVELOP KNOWLEDGE MANAGEMENT DEVELOPMENT AND TO ASSESS THE SATISFACTION OF USERS OF THE INTRANET TO SUPPORT KNOWLEDGE MANAGEMENT OF COMPUTER EDUCATION PROGRAM, BANSOMGEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY

This research aims to develop a knowledge management systems and to assess Users satisfaction with the intranet to support knowledge management of Computer Education Program, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The sample used in this study was undergraduate students of Computer Education Program, Faculty of Education, Rajabhat University in the academic year 2556 population of 200 people, which are derived by a (Purposive Sampling) the research tool consists of Web Programming and satisfaction of users. Data were analyzed by using the average and standard deviation. The results showed that, their satisfaction in the development of the intranet system to manage knowledge of statistics. This results in a high level and speculated that system reliability, Average ranks first. The issue of minimum the system must meet and processed quickly. Satisfaction recognition to access the database of knowledge through the intranet. This results in a high level and speculated that published information is accurate and up to date average ranks first. The issue of minimum Facilitate Login

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)