ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

โสภิต วนิชย์ถนอม
วัชรินทร์ อินทพรหม
วันชัย ปานจันทร์
เกรียงไกร โพธิ์มณี

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการดำเนินงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 126 เขต ซึ่งเลือกโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มี ปัญหาน้อย ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ ทรัพยากร ภาวะผู้นำขององค์การ โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรม องค์การ การสื่อสาร และสภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงาน ร้อยละ 56.1 และยุทธศาสตร์ที่ได้มี 4 ประการ ได้แก่ 1. พัฒนาภาวะผู้นำขององค์การเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สูงขึ้น สามารถเรียนรู้ ปรับตัว และตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง 2. จัดระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3.พัฒนาระบบการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ 4.พัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

THE DEVELOPMENT OF STRATEGIES FOR IMPLEMENTING THE ROYAL DECREE ON GOOD GOVERNANCE IN THE EDUCATIONAL AREA OFFICES OF THE FUNDAMENTAL EDUCATION OFFICE

The purposes of this research were to study state, problems, and find out the implementation factors of the royal decree on good governance in the educational service area offices under the Office of Basic Education Commission of Thailand. The samples were 126 educational service area offices selected by stratified random sampling. The research tools consisted of questionnaire and checklist. The data was analyzed by descriptive statistic, Pearson’s coefficient correlation, and multiple regressions.

The research results revealed that the implementation of the royal decree on good governance in the educational service area offices under the Office of the Basic Education Commission of Thailand was at high level and the implementation problem was at less level. The implementation factors consisted of the resource, leadership, organizational structure, organizational culture, communication, and environment, which resulted 56.1`% to the implementation. There were four strategies found in this research, i.e. (1) Development of organizational leadership competency for globalization; (2) Systematization of educational service area offices in line with the goal of the royal decree on good governance; (3) Development of educational service area offices’ management system based on the Public Sector Management Quality Award; and (4) Development of management system based on the educational service area offices standard criterion.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)