ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงในชีวิตจริง เรื่อง สถิติ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

Main Article Content

อำนาจ วิชาพล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงใน ชีวิตจริงเรื่องสถิติ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสถิติ และ 3. ศึกษาเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงในชีวิตจริงเรื่องสถิติ

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 47 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มห้องเรียนมา 1 ห้องเรียน จากทั้งหมด 12 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงในชีวิตจริงเรื่องสถิติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องสถิติ และแบบวัดเจตคติ ดำเนินการทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจัย แบบทดสอบ ก่อนและหลังการทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ ทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงในชีวิตจริงเรื่องสถิติ มีประสิทธิภาพเป็น 77/69 ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์ 70/70

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสถิติของนักเรียนหลังใช้กิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้กิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงในชีวิตจริงเรื่องสถิติ อยู่ในระดับดี

 

THE EFFECTIVE OF MATHEMATICS LEARNING ACTIVITIES FOCUS ON LINK IN REAL LIFE ABOUT STATISTICS FOR MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS AT NAWAMINTHARACHINUTHIT BENCHAMARACHALAI SCHOOL

The purposes of this research were to ; 1. produce and find out the efficiency of mathematics learning activities focus on link in Real Life about Statistics, 2. compare the students’ achievement before and after learning these activities, and 3. study the students attitude towards the Mathematics Learning Activities focus on link in Real Life about Statistics. The samples were 47 Mathayomsuksa 3 Students studying in the second semester of the academic year 2010 at Nawamintharachinuthit Benchamarachalai School. The samples were drawn by a simple random sampling. The instruments consisted of a lesson plan, an achievement test and an attitude test. The statistics used in this study were percentage, mean, standard deviation, and t-test.

The findings of this research were as follow:

1. The mathematics learning activity focus on link in Real Life about Statistics had efficiency at 77/69. This satisfied with the required criteria of 70/70.

2. The students’ achievement after their learning the activities was higher than their achievement before their learning the activities at significance of .50.

3. The students’ attitude about the activities was at a good level.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)