ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

Main Article Content

ชนะชนม์ วงศ์นุ่น

Abstract

FACTORS AFFECTING EFFECTIVENESS OF INVESTIGATION
OF CONSUMER PROTECTION POLICE DIVISION

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลงานสอบสวน 2) ระดับ
ประสิทธิผลงานสอบสวน และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลงานสอบสวนของกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มประชากร
ได้แก่พนักงานสอบสวนและผู้บังคับบัญชาในสายงานสอบสวนจำนวน 36 คน มีวิธีการดำเนินการวิจัย
สองระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลงานสอบสวน เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่สอง
การศึกษาระดับประสิทธิผลงานสอบสวนและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลงานสอบสวน ข้อมูล
เชิงปริมาณใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวมรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกเอกสารและเครื่องมือบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับตัวแปรตาม มีจำนวน
15 ตัวแปร ได้แก่ 1) สมรรถนะของพนักงานสอบสวน (R = .740) 2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (R = .732)
3) ความรู้พื้นฐานในเรื่องการสอบสวน (R = .690) 4) ความพึงพอใจในงานของพนักงานสอบสวน (R = .687)
5) ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของพนักงานสอบสวน (R = .656) 6) ขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน (R = .643) 7) เจตคติต่อการปฏิบัติงาน (R = .640) 8) บรรยากาศในองค์กร (R = .584) 9) ความผูกพันต่อองค์กร (R = .567) 10) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (R = .561) 11) วัฒนธรรมองค์กร (R = .546) 12) ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (R = .526) 13) การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา (R = .498) 14) ความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ (R = .481) และ 15) นโยบายและพฤติกรรมการบริหารงาน (R = .477)
2. ระดับประสิทธิผลงานสอบสวนอยู่ในระดับสูง มีคะแนนในภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 26.318 จาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนน
3. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลงานสอบสวนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 จำนวน 4 ตัวแปร
ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐานในเรื่องการสอบสวน 2) ความภาคภูมิใจในตนเอง 3) ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา
และ 4) วิสัยทัศน์และพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของผลกระทบต่อประสิทธิผลงานสอบสวนร้อยละ 74.132 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ .861 และ
มีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ 1.777

The research were to study 1) the factors dealing with effective investigation,
2) the level of the effectiveness of investigation, and 3) the factors affecting effectiveness
of Investigation of consumer protection police division. The research was a mixed
methods research. The population in this research included 36 offcers and supervisors in
the investigation. This research divided into two phases. The frst phase was the study of
factors dealing with effective investigation. In-depth interviews were used to collect the
qualitative research data. In-depth interview data were analyzed through content analysis.
The second phase was the study on the level of the effectiveness of investigation and
the factors affecting effectiveness of Investigation of consumer protection police division.
The tools used in this phase was a fve-rating scale questionnaire are quantitative research.
The data were analyzed by analysis of frequency. The mean and standard deviation. Correlation
Analysis and multiple regression analysis. And the focus group discussion. The tools used
in this phase was recording devices. Data were analyzed using content analysis
The results of the research were as follows:
1) There were 15 Independent variables that were are associated with a
statistically signifcant level .01 (1.Competency (R=.740) 2) Motivation (R=.732) 3) Knowledge (R=.690) 4) Job-Satisfaction (R=.687) 5) Problem-Solving (R=.656) 6) Morale (R=.643) 7) Attitude (R=.640) 8) Organization (R=.584) 9) Attachment (R=.567) 10) Behavior (R=.561) 11) Culture (R=.546) 12) Leadership (R=.526) 13) Supporting (R=.498) 14) Progress (R=.481) and 15) Policy and Behavior (R=.477)
2) The level of effectiveness investigation at a high level. ( = 26.318 of 40 score)
3) 4 variables affecting the effectiveness of investigation signifcantly at .01. The
scores co-operatively explained the variability of the factors affecting the effectiveness of
the investigation at the statistic 74.132 %. The multiple coeffcient correlation was .861.
The inaccuracy of prediction was 1.777.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)