การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Main Article Content

มานิกา แสงหิรัญ
ธิติพงศ์ สุกใส
พงศชา บุตรนาค

Abstract

KNOWLEDGE MANAGEMENT TO INCREASE THE CAPACITY
OF HUMAN RESOURCES IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION
AND SPORT SCIENCE OF KANCHANABURI RAJABHAT UNIVERSITY

งานวิจัยเรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในสาขาวิชาพลศึกษา และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้
ในการสร้างความสำเร็จต่อการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในสาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์
การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มประชากร คือ อาจารย์ประจำหลักสูตรในสาขา
วิชา พลศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน
12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดการจัดลำดับความสำคัญ และการประชุมกลุ่มย่อย ผลการวิจัย
พบว่า กระบวนการจัดการความรู้ในการสร้างความสำเร็จต่อการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในสาขา
วิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์องค์ความรู้
ที่ต้องใช้ในภาระงาน 2) จัดเก็บองค์ความรู้ ที่ได้มาจากการฝึกอบรม เอกสารตัวอย่าง และแฟ้มงานเอกสาร
ประกอบการประชุมด้วยการจัดเก็บไว้ในดรอปบ๊อกซ์ของสาขาวิชา 3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยระบบพี่เลี้ยง
พี่สอนน้อง การมอบหมายงาน และศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ในดรอปบ๊อกซ์ 4) นำความรู้ไปใช้ด้วยการเรียนรู้
พร้อมกับการปฏิบัติ ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ 3 ด้าน คือ วัฒนธรรมองค์กร การสร้างเครือข่าย
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลจากการนำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้พบว่า บุคลากร
มีความพึงพอใจในภาพรวม ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39

The research entitled, "Knowledge Management to Increase the Capacity of Human
Resources in the Field of Physical Education and Sport Science of Kanchanaburi Rajabhat
University," aimed to study the process of knowledge management to be success in
increasing the capacity of human resources in the feld of physical education and sport
science of Kanchanaburi Rajabhat University. This research was a qualitative research.
The population was the 12 physical education and sports science lecturers in the said
University. The instruments of the research were a priority measure and focus group. The
research results found that:
The process of knowledge management to be success in increasing the capacity
of human resources in the feld of physical education and sport science of Kanchanaburi
Rajabhat University included: 1) analysis of knowledge that was required on the job; 2)
storing knowledge derived from training, sample documents, meeting documents and fling by storing them in a drop-box of the department; 3) Knowledge Sharing by mentoring
system, peer mentoring, project assignments, and studying the data in the drop-box; 4)
apply this knowledge to use in learning and practicing 3 factors effected to knowledge
management such as organization culture, network, and technology application. The results from the knowledge management process found that overall staff members were
satisfed with high level means of 4.81 and standardization of 0.39.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)