กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในวิทยุกระจายเสียงยุคดิจิทัล Marketing Communications Strategy in Radio Station in Digital Era

Main Article Content

พัชราพร ดีวงษ์

Abstract

เมื่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุ ทำให้ปัจจุบันผู้ฟังสามารถรับฟังรายการวิทยุได้หลายช่องทาง เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเลต อีกทั้งรูปแบบของวิทยุดิจิทัลกำลังจะเข้ามาสร้างปรากฏการณ์ให้ธุรกิจวิทยุกระจายเสียงเกิดการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น จากผลของการเพิ่มช่องความถี่มากกว่าพันสถานีทั่วประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจวิทยุกระจายเสียงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจวิทยุกระจายเสียงจึงต้องวางกลยุทธ์การตลาดและสร้างสรรค์รายการวิทยุให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ฟังในยุคดิจิทัล ด้วยการคัดเลือกสรรกลยุทธ์การตลาดแบบผสมผสานและใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่องข้ามสื่อ เพื่อบูรณาการสื่อต่างๆ ให้เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตผู้ฟังในยุคดิจิทัลและเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารมากที่สุด      

In modern times, the rapid development of digital technology has modified radio listening behavior of the audience. Not only they have the opportunity to switch from one channel to another to listen to the Radio station they prefer, but they also have alternative listening options, such as their personal computer, smart phones and tablet screens. Moreover in the near future, digital radio will make its appearance and competition will be higher than the past. Consequently, entrepreneurs in the radio business must innovate and create radio programs related to the behavior of the audience in this digital era. Therefore, entrepreneurs working in the Radio business who are looking to increase their audience should focus on Integrated marketing communications and transmedia storytelling strategies. Media Convergence strategy in the new era is to target its audience based on their lifestyle and habits.

Article Details

Section
บทความทางวิชาการ (Academic Article)
Author Biography

พัชราพร ดีวงษ์, ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Communication Arts