ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟทรู ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Main Article Content

ชไมพร เลิศสิริลดากุล

Abstract

FACTORS RELATING TO SERVICE USAGE BEHAVIOR AT TRUE COFFEE SHOP
IN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY, PRASARNMITR CAMPUS

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟทรูในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการ
ตลาดบริการ คุณภาพการให้บริการ และรูปแบบการดำเนินชีวิตกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟทรู
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่มาใช้
บริการในร้านกาแฟทรู ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จำนวน 400 ตัวอย่าง
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 35 - 44 ปี มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการด้าน
จำนวนเงินที่ใช้ในการบริโภคต่อครั้งแตกต่างกัน และผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถี่ในการบริโภคแตกต่างกัน
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน
ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟทรูในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ด้านความถี่ในการบริโภค ในทิศทางตรงข้ามและทิศทางเดียวกันในระดับ
ต่ำมาก ตามลำดับ
คุณภาพการให้บริการด้านความมั่นใจ ด้านความเข้าถึงจิตใจและรูปแบบการดำเนินชีวิต ด้านความ
คิดเห็นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟทรู ด้านความถี่ในการบริโภค
ในระดับต่ำมาก

The objectives of this research were to study service usage behavior at True Coffee
shop in Srinakharinwirot University, Prasarnmitr campus, based on demographics, i.e. sex,
age, marital status, education, occupation, and monthly income, and to study realationship
of the marketing mix, the quality of service and life style and the said behaviors. Factors
were relating to service usage behaviors at true coffee shop in Srinakharinwirot University,
Prasarnmitr campus. The samples in this research were 400 customers.
The fndings revealed that the majority of the samples were male, aged between
35-44 years old, married or cohabiting, mostly with bachelor degree, private company
employees, and had an average monthly income between 20,001-30,000 baht.
The results of the hypothesis testing found that customers of different ages had
different service usage behaviors in the amount of money spent each visit. Moreover,
customers with different levels of education had different service usage behaviors in term
of visit frequency.
The marketing mix of product and promotion, customer service employees, and
process had very low correlation in either direction to service usage behaviors in respect
to visit frequency.
There were very low level positive correlations between service quality in the
aspects of assurance and empathy and life style, and the aspect of opinion with visit
frequency.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)