พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ

Main Article Content

พรชิตา อุปถัมภ์

Abstract

วัตถุประสงค์ของบทความนี้ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เอกสารวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระตุ้นให้ผู้สูงอายุแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ ได้แก่ (1) การตระหนักถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงและปัญหาทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้น (2) การส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุสำหรับป้องกันการเจ็บป่วยและการเกิดโรค และ (3) การเพิ่มความมั่นใจและประสิทธิผลการดูแลรักษาโรคที่เกิดขึ้น และ 2) แหล่งสารสนเทศที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นิยมใช้สำหรับการเข้าถึงสารสนเทศ ประกอบด้วย (1) เว็บไซต์ด้านสุขภาพ (2) เครื่องมือสำหรับค้นหา และ (3) สื่อสังคมออนไลน์อปุสรรคและปญั หาระหวา่ งการดำเนินการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพออนไลนป์ ระกอบดว้ ย (1) ปัญหาส่วนบุคคล เช่น ไม่มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต ไม่เห็นประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตความสามารถทางด้านภาษา การรู้คอมพิวเตอร์ และราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่แพง (2) ปัญหาด้านเทคโนโลยี เช่น เว็บเบราว์เซอร์ และความซับซ้อนของเว็บไซต์ และ (3) ปัญหาเทคนิควิธีการค้นหาเช่น การเลือกคำสำคัญไม่ตรงกับตัวแทนเอกสาร

The purpose of this article was to analyze the researches of various countries relating to behaviors in seeking online health information. The research findings reviews that 1) Factors that contribute to encourage the elders to seek health information (1) awareness of climate change and the health problems that would occur, (2) empowerment quality of life of the elders for prevention of illness and disease, and (3) increasing the confidence and effectiveness of curative treatment. 2) Information resources that elders most commonly used for access to information were (1) health website, (2) search engines, and 3) social Media. Obstacles and problems in the process of seeking health information online feature: (1) personal problems were lacking of experience in using the Internet (language skills, computer literacy and expensive Internet), (2) technological problems were a web browser and the complexity of the website and (3) searching technique was that selecting keywords do not meet with representatives of the information

Article Details

Section
บทความทางวิชาการ (Academic Article)