ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ ความผูกพันต่อสถานศึกษาของพนักงานครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

นฤมล แสงสง่าศรี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของพนักงานครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 2) ศึกษาระดับความผูกพันต่อสถานศึกษาของพนักงานครูตามความคิดเห็นของพนักงานครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อสถานศึกษาของพนักงานครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2557 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การเกื้อกูลยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 2) ความผูกพันต่อสถานศึกษาของพนักงานครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านความศรัทธา ด้านความจงรักภักดี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความทุ่มเท 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อสถานศึกษาของพนักงานครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

The purposes of this study were 1) to investigate the level of transformational leadership of school administrators from opinion of teachers under municipality in Chonburi province, 2) the level of school connection from opinion of teachers under municipality in Chonburi province, and 3) the relationship between transformational leadership of school administrators and school connection under municipality in Chonburi province. The samples were 226 teachers under municipality in Chonburi province in academic year 2014. The research instrument used for collecting data was questionnaire. frequency, percentage, mean, standard deviation, and the Pearson correlation (Pearson product moment correlation coeffi cient) were employed for data analysis. The findings revealed as follows: 1) The transformational leadership of school administrators under municipality in Chonburi province as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low: agree with aim of group, support follower by individual, appropriate model, and clearly vision, respectively. 2) School connection under municipality in Chonburi province as a whole was at a high level, ranking by the mean scores from high to low: trust, loyalty, and exerting, respectively. 3) The relationship between transformational leadership of school administrators and school connection under municipality in Chonburi province was signifi cantly positive correlation at the highest level of .05.

 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)