ทัศนคติของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) ของชาวต่างชาติที่มีต่อ การบริการของ โรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

สุจิตรา จันทนา

Abstract

การวิจัยเรื่อง ทัศนคติของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) ชาวต่างชาติมีต่อการบริการของโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชาวต่างชาติที่มาทำกิจกรรม (MICE) ในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร(2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำกิจกรรมของ MICE ในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร (3) ศึกษาการบริการของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชาวต่างชาติ (4) เปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อการบริการของโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท รายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 ดอลลาร์ มีสถานภาพสมรส เป็นกลุ่มบริษัทเอกชนมีภูมิลำเนาอยู่ที่ทวีปเอเชีย (2) พฤติกรรมการทำกิจกรรมของ (MICE) ได้แก่ ประชุม / สัมมนา การจัดเลี้ยง สังสรรค์ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารหน่วยงาน ลักษณะการจัดกิจกรรมให้ทางโรงแรมดำเนินการให้ทั้งหมด ความถี่ในการจัดกิจกรรม 1 – 3 ครั้ง ต่อปี จุดประสงค์การจัดกิจกรรม ได้แก่ สถานการณ์ท่องเที่ยว นิทรรศการ เหตุผลที่ใช้กิจกรรม MICE เพราะทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองและเดินทางสะดวก (3) ทัศนคติของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีต่อการบริการของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของชาวต่างชาติ โดยภาพรวม (MICE) มีทัศนคติต่อการบริการ อยู่ในระดับมาก โดยให้ความสำคัญมากในด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมา ด้านพนักงานบริการ และน้อยในด้านราคา (4) ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชาวต่างชาติที่แตกต่างกันมีทัศนคติในการบริการของโรงแรมแตกต่างกัน

The research entitled The Attitude of Foreign Business Travelers (MICE) on services of hotels in Bangkok was a survey research aimed to (1) study the personal demographic information of the foreign business travelers participated in activities of MICE industry in hotels in Bangkok; (2) study the behavior of the foreign business travelers, who participated in activities of MICE industry in hotels in Bangkok, (3) study the foreign business travelers’ satisfaction with services of the hotels in Bangkok, and (4) compare between the foreign business travelers’ satisfaction level of services of the hotels in Bangkok and their personal demographics. The results were as follows: (1) the foreign business travelers, who participated in activities of MICE industry in hotels in Bangkok were mostly females, aged 31-40 years of undergraduate education, company employees with monthly income of 20001-30000 dollars, married, working in private companies domiciled in Asia; (2) the MICE activities that participated in included onference/seminars, parties of the company’s supervisors or administrators. All the activities were carried out by the hotel. The frequency of events shown that 1-3 times per year. The aim of the event included the MICE tourism situation and exhibition. The reason that MICE activities conducted because it’s in the heart of the city and convenient; (3) the foreign business travelers’ satisfaction with services of the hotels in Bangkok, overall was high, especially the satisfaction with marketing promotion, service, and price, which can be ranked from high to low; and (4) the foreign business travelers with different personal demographics had the difference of satisfaction level in the services of hotels in Bangkok.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)