การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. 2555 – 2556

Main Article Content

สุนันทา ศรีม่วง

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์งานวิจัยสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ในด้านรูปแบบการวิจัย ขั้นตอน วิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัยและองค์ความรู้/นวัตกรรม และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2) จัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัยให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบการวิจัย คือ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในปีงบประมาณ 2555-2556 ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาการศึกษา จำนวน 94 เรื่อง และการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) จากนักวิจัยที่ได้รับผลงานวิจัยดีเด่นทั้ง 3 กลุ่มสาขา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์งานวิจัย แบบสรุปข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์ และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติ ค่าสถิติความถี่และร้อยละ และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย เทคนิคการแจงนับ และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสรุปประเด็นตามคำสำคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผลการวิจัย พบว่า 1. การสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่า 1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่สำเร็จในปี 2555 มีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิงทดลองเลือกศึกษาจากการทดสอบเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ใช้เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่สำเร็จในปี 2555 ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงบรรยาย ศึกษาจากประชากรหลายกลุ่มใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 3) กลุ่มการศึกษาส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่สำเร็จในปี 2555 ใช้รูปแบบในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ศึกษาจากกลุ่มนักศึกษา เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 2. การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่า องค์ความรู้จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี 2555–2556 1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และการศึกษานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/สิ่งสร้างสรรค์ รองลงมาคือ ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และลำดับสามคือ ศึกษาในด้านธุรกิจอุตสาหกรรม 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่า ส่วนใหญ่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น รองลงมาคือ ศึกษาด้านการบริหารจัดการ และลำดับสามคือ การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและการเมืองการปกครอง และ 3) สาขาการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยด้านการพัฒนาผู้สอน/ผู้วิจัย รองลงมาคือ การพัฒนานักศึกษา 3. ผลการสังเคราะห์แนวทางการทำวิจัยให้มีคุณภาพ พบว่า 1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวทางการทำวิจัยให้มีคุณภาพโดยเน้นในเรื่องของเทคนิควิธีการและการถ่ายทอดความรู้ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จ 2) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทางการทำวิจัยให้มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างโจทย์วิจัยที่มาจากตัวนักวิจัย และมาจากชุมชน 3) กลุ่มสาขาการศึกษา มีแนวทางการทำวิจัยให้มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 4. ผลการจัดการความรู้ (KM) งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี 2557 พบว่า 1) หลักการจัดการงานวิจัย มีแนวทางในการดำเนินงานคือ การวางแผนอย่างเป็นระบบ และการมีส่วนร่วม 2) หลักการจัดการลักษณะงานวิจัย ประกอบด้วย การกำหนดโจทย์งานวิจัย การออกแบบการวิจัย การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด และการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และ 3) หลักการพัฒนาคุณลักษณะงานวิจัย ประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การไว้วางใจ การเป็นกลาง การเป็นนักประสานงานที่ดี และ ความตระหนักในจรรยาบรรณ

The purposes of this survey research were 1) to synthesize the researches of all disciplinary fields of Phranakhon Rajabhat University, both quantitative and qualitative research in the form of research procedures, research findings body of knowledge/ innovations and the implementation of the researches, 2) to collect the knowledge management (KM) of researches with the quality by using a form of research namely a documentary research document which gathers data from researches that was funded by the Phranakhon Rajabhat University in the fiscal year 2012 - 2013 in Science and Technology group, Humanities and Social Sciences group, and Education group, totally 94 stories and group interviews with researchers who were excellent researchers of the three groups. The instrument used in this study consisted of a survey of the research summary and synthesis of information for semi-structured interviews. The quantitative analysis was performed by using the following statistics: frequency, percentage, and implementation of qualitative data analysis techniques and conducted qualitative data analysis techniques enumeration and analyze content in order to conclude on the importance of the in-depth interviews.

The results of the research were as follows: 1. Synthesis of Basic Research of Phranakhon Rajabhat University was that 1) the scientific and technological research, most of the success in 2012 as an experimental research study testing chemical, scientific techniques, and random sampling was used to form a chain in which data were analyzed by using descriptive statistics. 2) the Humanities and Social Sciences, most of the studies were completed in 2012 using a escriptive research study of the population of the technique used to select samples-specific tools to be interviewed and analyzed using descriptive statistics. 3) The majority of the research completed in 2012 in the form of research for learning education of the students as a test tool to collect information and analyze data using descriptive statistics. 2. Synthesis of knowledge gained from Phranakhon Rajabhat University from Research Annual 2012 - 2013 1) Science and Technology found that most research has been the study of science and educational innovations / inventions / things creative followed by the study of food science and the third was in the business industry. 2) Humanities and Social Sciences has found that most studies on the subject followed by the development of local education administration and the third was studies on the development of education, politics and government. 3) Education field have found that most of the research on the development of instructor/researcher followed by the student development. 3. The results of synthesis to research for quality were: 1) Science and technology group with the quality of the research focuses on the techniques and knowledge that focus on achievement. 2) Humanities and Social Sciences group guidelines for quality research focusing on the issue of building research problem comes from researchers and community. 3) Education group guidelines for quality research methodologies focusing on research to improve teaching and learning. 4. Knowledge management (KM) Research of Phranakhon Rajabhat University for the year 2014 were: 1) the research management guidelines for the implementation was planned in a systematic and participation 2) the handling characteristics of research include defining the problem research, designing research, operations planned and continuous activities. 3) the research includes the development of an understanding of access to resources, the objective of trust was a good coordination and awareness of ethics.

 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)