ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจ ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

Main Article Content

วรรณา วันหมัด

Abstract

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่เคยสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่มีความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 2–3 ครั้งต่อเดือน ช่วงเวลาในการสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 16.01-24.00 น. มีความพอใจในคุณภาพของสินค้าที่เคยสั่งซื้อในระดับพอใจมาก เลือกซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นมากที่สุด มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 500–1,999 บาท สถานที่ที่ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตคือสถานที่ทำงานและโรงเรียน มหาวิทยาลัย วิธีที่ชำระค่าสินค้าที่สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตคือโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขาย วิธีการสั่งซื้อที่สะดวกเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจที่สั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต แหล่งอ้างอิงของผู้มีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีผลกับการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและผู้บริโภคจะหาข้อมูลทุกครั้งที่ทำการซื้อสินค้า

The objectives of this research were 1) to study the personal demographics, i.e. gender, age, educational level, career, and monthly income that affected the behavior of decision-making to purchase the online products, 2) to compare the relationship between the personal demographics and the behavior of decision making that affected purchasing the online products. The samples were 400 consumers who had been ordered the online products. The online questionnaire was employed to collect the data as the research instrument. Statistics used for analyzing the data were frequency, percentage, and chi-square. The results were that frequency of purchasing the goods by the internet was 2-3 times a month. The time of purchasing the goods by the internet was between 16.01-24.00 p.m. The satisfaction with the quality of products was at high level. Type of goods that used to be ordered through the internet was clothes in fashion. The purchasing cost each time was 500 - 1,999 baht. The places where the consumers ordered the online products were workplace, school, and university. Paying for the goods was through transferring money to the account of the venders. The reason behind the decision making ordering the online products was the convenience. The experience of the ones who used to order the same online products affected the decision making to buy the products. Finding information before making decision to buy the online products was occurred all the time when purchased the products.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)