คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสํานักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

พรรณรมณ พิมพ์สุวรรณ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษาจังหวัด พระนครศรีอยุธยาจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 126 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบคุลากรต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสำงานอัยการสูงสุดกรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทำงานและประเภทของบุคลากรแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน

The objectives of this research were: 1) to study the personal opinion about the desirable characteristics of the Office of The Attorney General Executive in Phranakhon Si Ayutthaya Province, and 2) to compare the opinion of selected group about the desirable characteristics of the Office of The Attorney General Executive in Phranakhon Si Ayutthaya Province. Selected people was separated by personal actors. The population was the 126 selected persons in the Office of The Attorney General in Phranakhon Si Ayutthaya Province. The research instrument was a questionnaire. The data collected were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation. The research results showed that: 1) Overall the desirable characteristics of the Office of The Attorney General Executive in Phranakhon Si Ayutthaya Province were at a high level. When each aspects was considered, it was found that the highest by mean was a proper characteristic of moral and the lowest by mean was a proper characteristic of interpersonal. 2) The comparison of selected persons by the personal factors as genders, ages, educational level, working time, and type of person in different levels did not show significantly difference in the opinion to the desirable characteristics of the Office of The Attorney General Executive in Phranakhon Si Ayutthaya Province.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)