การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) และส่วนประสม ทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในช่วงอายุเจนวาย ในร้านวัตสัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

อลิสา อังศิริ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) และส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในช่วงอายุเจนวาย ในร้านวัตสันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับสังคมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 27– 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001– 30,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 2. ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกทำกิจกรรม ช็อปปิ้งมากที่สุด ด้านความสนใจ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ท่องเที่ยวมากที่สุด และด้านความคิดเห็น ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกประเภทร้านค้าเฉพาะอย่าง ราคาผลิตภัณฑ์ที่ถูกกว่า 3. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานโดยรวม อยู่ในระดับมาก และรายด้าน ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การให้ข่าวสาร (Public Relation) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) และการใช้ป้ายต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก 4. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับมาก

The objective of this research was to study integrated marketing communicationand marketing mix affecting buying behavior of generation Y consumers at Watsons shopsin Bangkok metropolis and its vicinity. The samples in this research were 400 respondentswho answered questionnaires used for data collection. Statistics used for data analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation, T-test, one-way variance analysis, and multiple-regression analysis. The findings revealed that, 1. The majority of the consumers was female between 27-30 years old, single, graduated with a bachelor’s degree, had an average monthly income between 20,001 - 30,000 baht, and worked in a private company. 2. The majority of the consumers selected shopping as their activity, travelling as their interest, and expressed opinions about shopping in retail specialty stores because of cheaper products. 3. The majority of the consumers placed importance of overall integrated marketing communication and of individual aspects namely advertising, sales promotion by employees, and billboard usage in high level. 4. The majority of the consumers placed importance of overall marketing mix and of individual aspects namely produce, price, place of distribution, and promotion in high level.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)