การจัดการความเครียด เส้นทางเบื้องต้นสู่การเปลี่ยนองค์การสุขภาพดี

Main Article Content

อัมพร ศรีประเสริฐ

Abstract

องค์การสุขภาพดีเป็นแนวคิดในการบริหารองค์การยุคใหม่ที่ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตของผลกำไรแต่ได้เล็งเห็นความสำคัญขององค์ประกอบแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับทุนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนั่นคือการให้ความสำคัญกับบุคคลในองค์การ ในการให้ความสำคัญกับสุขภาวะที่เกี่ยวข้องของบุคลากรและการทำงาน ความเครียดถือเป็นสภาวะหนึ่งที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทั้งระดับบุคคลและระดับองค์การ ดังนั้น การที่องค์การสามารถจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม จึงนับเป็นวิธีการสำคัญเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การที่บุคลากรจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการการบริหารองค์การสู่การเป็นองค์การสุขภาพดี

Healthy Organization were the new concept of organizational management. It was not only focusing on development of profi t, but also focusing on the whole components, especially in awareness and giving priority to personnel in organization for individual and work well. Stress were the one condition that effected to both individual and organization levels. In consequence, the way that the organization could manage the stress as properly will be the basic way that led to work performance of individual and organizational management to be healthy organization.

Article Details

Section
บทความทางวิชาการ (Academic Article)