อิทธิพลของการรับรู้ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เชิงสร้างสรรค์ผ่านความไว้วางใจบนพื้นฐานอารมณ์ความรู้สึก และความรู้ความเข้าใจ

Main Article Content

คัชพล จั่นเพชร
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ผ่านความไว้วางใจบนพื้นฐานอารมณ์ความรู้สึกและความรู้ความเข้าใจโดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จำนวน 103 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งการทดสอบสมมุติฐาน ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอย จากการศึกษาผลวิจัยพบว่า สมมุติฐานที่ 1 และ 2 การรับรู้ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจบนพื้นฐานอารมณ์ความรู้สึกและ ความรู้ความเข้าใจ สมมุติฐานที่ 3 การรับรู้ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพยังมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน เชิงสร้างสรรค์ และ สมมุติฐานที่ 4 และ 5 ความไว้วางใจบนพื้นฐานอารมณและความรู้ความเขา้ ใจ มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนั้น สมมุติฐานที่ 6 ความไว้วางใจบนพื้นฐานอารมณ์ ความรู้สึกมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ทำให้ทราบถึงความสัมพันธท์ างการเป็นผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพที่มีผลอย่างแท้จริงต่อความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน โดยมี อิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน เชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสามารถนำไปปรับบทบาทในการทำงานเพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน

This research aimed to study the influence of transformational leadership perceptions affecting the creative working through affect- and cognition- based trust. The information was gathered by a survey from 103 executive and administrative officers of the designated areas for sustainable tourism (public organization) and used a statistical of regression analysis. The results showed that transformational leadership perceptions affected affect- and cognition- based trust. Transformational leadership perceptions affected the creative working. And, the affect- and cognition- based trust affected the creative working. The results of this research showed that the real relationship affected the trust in the operation of creative working. It was an approach for administrators to adapt the role of working and create the intimacy between employees and supervisors to achieve maximum efficiency and operation.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)