ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย

Main Article Content

ศิรินทรา โพธิ์บุรีพานิช

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน การสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจำนวน 12 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 229 คน ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารสมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยที่นำเสนอ จะต้องส่งผลให้งานด้านต่าง ๆ ที่เป็นโครงการพื้นฐานในการดำเนินกิจกรรมทางกีฬานั้นมีความโปร่งใส ด้านงานบริหารมุ่งพัฒนากีฬาแฮนด์บอลสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมกีฬาแฮนด์บอลให้แพร่หลาย เป็นศูนย์กลางกีฬาแฮนด์บอล ด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารงานกีฬาแฮนด์บอลอย่างมืออาชีพ ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรกีฬาโดยใช้หลักการ
จัดการกีฬา ยุทธศาสตร์พัฒนานักกีฬาโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดการ
แข่งขันกีฬาแฮนด์บอลสู่มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกีฬาแฮนด์บอลให้เป็นที่นิยมภายในประเทศ
และยุทธศาสตร์ศูนย์กลางการพัฒนากีฬาแฮนด์บอลในอาเซียน

The
study of administration development strategy for Handball Association of Thailand
was aimed to study the related internal and external environment to the development of handball association, the core competency and functional competency of the athletes and staffs of the Handball Association of Thailand, according to the four operational structures; management, athlete development, human resources development and management competition and to present a administration development strategy Handball Association of Thailand. By using research method and development to establish the administration development strategy for Handball Association of Thailand. The mixed method research methodology used between qualitative research; the data was collected from in-depth interviews consisted of 25 people on focus groups by including qualified and experts 12 people, and quantitative research; From the research found that the administration
development strategy Handball Association of Thailand must contribute in several ways includinginfrastructure for sports activities, clarity in the administration process, focus on developing handball to excellence and Promote handball widely and became a center for handball by 6 strategies. First strategy is to professionally develop the administration system. Second, develop sports staff by using the principles of sport management. Third, developing athletes by sports science. Forth, develop the management systems to an international handball competitions standard. Fifth, an enhancing of handball games to be the popular sport in the country. Last, be the development center of handball sport in ASEAN.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)