ระบบสารสนเทศจัดการแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

ศรีณัฐ ไทรชมภู
บุญเกียรติ ไทรชมภู
ปวีณา ปรีญากุล

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและจัดกลุ่มข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกับเส้นทางการท่องเที่ยว  ผลจากการดำเนินการศึกษาและจัดกลุ่มข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการกับเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดกลุ่มข้อมูลเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย(1) ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว จัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ (2) ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมชมวิถีวัฒนธรรม กิจกรรมขี่จักรยานฯลฯ (3) ข้อมูลที่พักในพื้นที่  และ(4) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม  และ 2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์การพัฒนาระบบจากผู้เกี่ยวข้อง และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ เนื่องจากเป็นภาพรวมของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ เกิดความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ผลการใช้งานระบบผู้ทดสอบมีความพึงพอใจการใช้ระบบในระดับมากที่สุดในภาพรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.32  ระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ใช้ง่าย การรายงานผลมีความชัดเจนดี ซึ่งเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นที่สามารถนำไปใช้งานได้ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน  

 This study aimed to: 1) Classify information on tourism resources and examine the appropriate management of resources through community involvement. It was found that the information could be sorted into four categories: (1) information about tourist destinations (eco-tourism, agriculture tourism, cultural tourism, local wisdom); (2) bike riding activities; (3) local accommodation; and (4) local products which are well-known and popular. 2) Develop an information system to manage tourism in Khung Bangkachao Area. The findings reveal that the stakeholders were satisfied (4.32 mean level) with the present system of information management for local tourism because it provided an inclusive overview of the Khung Bangkachao Area and could be used to facilitate local entrepreneurs and tourist visits. The report, which was well accepted by the local community, will assist with the further promotion of goods and services in the local economy.

 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)