การพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส ตามแนวคิด Flipped Classroom เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Main Article Content

กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี
เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบ ubiquitous ตามแนวคิด Flipped Classroom เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้ 3)  ศึกษาทักษะปฏิบัติของผู้เรียนที่เรียนด้วยคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 72 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) เครื่องมือการวิจัยได้แก่ คอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบ ubiquitous ตามแนวคิด Flipped Classroom เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี, แบบประเมินคุณภาพคอร์สแวร์, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ  แบบวัดทักษะการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า  1)  คอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบ ubiquitous ตามแนวคิด Flipped Classroom เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตริ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  80.67/80.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80   2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 และ 3)  ทักษะปฏิบัติของผู้เรียนที่เรียนด้วยคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบ ubiquitous ตามแนวคิด Flipped Classroom เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการประเมินตามสภาพจริง   โดยรวมอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.22  


The purposes of this study were 1) to develop ubiquitous learning courseware based on Flipped Classroom Concept to enhance effective practical skills for undergraduate students 2) to study learning achievement of students who learned with ubiquitous learning courseware based on Flipped Classroom Concept to enhance their practical skills and 3) to study practical skills of students who learned with ubiquitous learning courseware based on Flipped Classroom Concept to enhance their practical skills. The Simple Random Sampling was employed to study courseware effectiveness and select the sample group of 72 first-year undergraduate students studied in the Faculty of Technical Education at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The research instruments included ubiquitous learning courseware designed based on Flipped Classroom Concept to enhance students’ practical skills, courseware evaluation form, learning achievement questionnaire and questionnaire for practical skill assessment. The results revealed that 1) the effectiveness of the ubiquitous learning courseware designed based on Flipped Classroom Concept to enhance effective practical skills for undergraduate students were 80.67/80.22 which were higher than the criterion of 80 / 80 as stipulated in this study, 2) students’ achievement scores were significantly higher than before studying with the courseware at the level of 0.05, and 3) through the use of authentic assessment, the overall score of their practical skills after studying with the courseware was at a high level with the average score of 3.22
Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)