ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองสำหรับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย

Main Article Content

Mahachart Inthachot

Abstract

การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้ถูกนำมาใช้ที่เน้นการฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะนี้ในหลายประเทศ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการอธิบายถึงการเตรียมความพร้อมเรียนรู้ด้วยตนเองในปัจจุบันของนักศึกษาในประเทศไทยและเพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของแต่ละชั้นปีและแต่ละสาขาวิชา ผ่านแนวความคิดทางทฤษฎีของ Guglielmino (1997) โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3 สาขาวิชาดังนี้ 1) สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา และ 3) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา รวมทั้งสิ้น 231 คน โดยใช้ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐานและ เปรียบเทียบชั้นปีและสาขาวิชา กลุ่มโดยใช้ สิถิติ  one-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในด้านการเปิดกว้างต่อการเรียนรู้ในระดับต่ำ  (x̄ = 2.46, SD = 0.05) และด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชั้นปีและสาขาวิชาไม่มีความแตกต่างกัน

 

Self-directed learning is an important skill in the 21st century and it has been used to train students in many countries. The purposes of this study were to examine self-directed learning readiness of college students in Thailand and to compare this readiness across years of education. Through the theoretical framework by Guglelmino (1997), the author administered a survey to 231 participants, from three majors: 1.Educational Technology and Communication, 2. Information Technology for Education, and 3. Computer for Education.  The data analysis was conducted by using mean, standard deviation, and one-way ANOVA. The data revealed that the participants reported having self-directed learning readiness, ranging from low to high level. The dimension of openness to learning was at the low level (x̄ = 2.46, SD = 0.05), and the other seven dimensions were at the high level. When comparing the readiness across years of education and majors, it was found that there was no significant difference.

 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)
Author Biography

Mahachart Inthachot, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Instructor, Major of Educational Technology and Communication, Facult of Tecnical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi